12 نشانه معده  با سوء مزاج گرم

1_ تشنگی و عطش  (در اوایل شروع سوء مزاج ایجاد میشود)

2- خشکی دهان

Large Radish

3- هضم سریع غذاهای کثیف

4- سوختن غذاهای لطیف در معده

البته به شرطی که سوء مزاج به حدی نرسیده باشه که نیروی معده را ازبین برده باشه 

غذای کثیف و لطیف چیه؟

5- آروغ دودی یا آروغ گوگردی

6_ آب دهن بوی گوشت و عرق میده

7- ریزش آب دهان در هنگام گرسنگی

8- تب دق (تبی که به اندام بدن میافتد) 

9- غلظت خون و فشار خون بالا 

Flour Bowl

10- از بین رفتن اشتهای خوردن غذا در اکثر اوقات 

11- گاهی قبل از اینکه سوء مزاج گرم اشتها را از بین ببرد گرسنگی فوق العاده در بیمار ایجاد میکند که اگر غذا زود بهش نرسد باعث غش کردن بیمار و در صورت دیر رسیدن غذا اشتها کامل از بین میرود

Thermometer

13- دارنده معده گرم از سردی و سردی بخش ها بهره میبینه