رفع بوی  سیر و پیاز و تره و ....  از دهان 

Arrow

در کتاب المنصوری فی الطب زکریا رازی

7 روش برای رفع این مشکل نوشته شده :

1- خوردن باقالی

(عدسی)

2- خوردن عدس آب پز

3- گیاه سداب به صورت کامل جویده و سپس قورت داده شود  

این روش بسیار موثر است

4- نعنا یا پونه را جویده و سپس اندکی سرکه بعد از آن نوشیده شود 

چون طبع سیر و پیاز و... گرم است مصرف مقدار کمی سرکه مشکلی ایجاد نمیکند

5- گشنیز تازه و خشک را زیاد بجوید و بخشی از آب آن را قورت دهید

Scribbled Underline

6- پنیر را در برش های نازک بریده و با روغن زیتون انفاق (سبز یا نارس) تفت دهید بر آن میخک آسیاب شده ریخته و سپس خورده شود

8- زرنباد را جویده و بخشی از آن قورت داده شود