آشنایی با گلنگبین و گلقند

گل انگبین و گل قند با توجه به نوع گل آن انواع و خواص مختلفی دارد

اما به طور کلی :

به ترکیب برگ گل با هم وزنش عسل گلنگبین

به ترکیب برگ گل با شکر به جای عسل گلقند

و اگر گل کمتر و شکر سفید بیشتر باشد گل شکری نامند

بهترین نوع، آن است که خوب و محکم سرشته باشند و گل آن خوشبو و تازه و عسل یا شکر آن خالص و سفید باشد

گاهی در بین درست کردن باز لازم است که شکر یا عسل به آن اضافه کرد چون با مقدار قبلی خوب خمیر نمی‌شود و نمیتواند در مقابل فساد از آن محافظت کند

طبیعت یا مزاج گلنگبین و گلقند

عسلی آن گرم و خشک در دوم

شکری آن گرم در دوم و تر در اول

افعال و خواص گلنگبین و گلقند

هر دو نوع آن مقوی دماغ و معده

خشک کننده رطوبات غریب

مانع صعود بخارات به دماغ مخصوصا خوردن آن بعد از غذا

عسلی آن جهت

 سرد مزاجان و پیران و کسانی که در دماغ(مغز) ایشان رطوبت غالب باشد

جهت فالج و درد مفاصل و نقرس و شکستن سنگ و سختی ادرار مناسب است

با یک چهارم آن معجون کمونی، جهت تحلیل ریاح غلیظ و قولنج و درد پشت و هضم غذا

مداومت مصرف آن باعث حفظ صحت (سلامتی و تندرستی) است

آشامیدن جوشانده عسلی آن با تربد و تخم کرفس که مکرر صاف کرده باشند جهت لقوه و فالج و استرخا(سستی) دهان و زبان و مبادی مفاصل مفید است 

شکری آن

جهت گرم مزاجان و جوانان و رفع مبادی وسواس و جنون

مخلوط آن با هم وزن آن معجون اسطوخودوس و نصف آن معجون بنفشه که خوب سرشته باشند در صورت مداومت مصرف آن جهت رمد کهنه و رفع بخارات و ضعف چشم و سردرد شقیقه و رفع اخلاط محترقه مجرب است

جوشانده شکری آن با تمر هندی و عناب جهت دوار(سرگیجه) و سدر(سیاه شدن چشم موقع بلند شدن)

مضرات

معطش (عطش آور)

مضر کبد

مصلح آن

خشخاش

مقدار مصرف

از جرم آن تا چهار مثقال (13.8 گرم)

جوشانده آن به این صورت که با شش برابر آن آب مخلوط کرده باشند و روی حرارت گذاشته تا آب آن نصف شود تا چهارده مثقال(48 گرم) می‌توانند مصرف کنند

تاریخ انقضا

عسلی تا چهار سال

شکری تا دوسال باقی میماند


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.