آشنایی با گردو

گردو در منابع با نام های جوز، گردکان، چهار مغز و اخروت نیز آمده است

ماهیت آن

گردو ثمر درختی است عظیم و برگ های آن پهن و اندکی طولانی و ضخیم است

میوه آن سه پوست دارد

یکی سبز ضخیم با عفوصت بسیار(گسی) و قبوضت و اندکی تلخ

در خامی اندکی نرم است و بعد از خشک شدن سخت (خشبی) میشود

پوست دومی که زیر اولی است سخت شبیه چوب و دو تکه به هم پیوسته و سر آن اندکی برآمده

پوست سوم رقیق و نازک است که روی مغز کشیده شده است

مغز آن سفید با چربی بالا(دهنیت)، مانند مغز پسته و چلغوزه و چهار حصه است

دو حصه از هم بسیار جدا با اندکی اتصال و دو حصه دیگر باهم متصل و اندکی انفصال دارند و بین آنها پرده نازک صفت (صلب) چوبی شکل وجود دارد

طبیعت یا مزاج گردو

در دوم گرم و در اول خشک با رطوبت فضلیه

تازه آن گرمی و خشکی اش کمتر و رطوبت فضلیه اش بیشتر است

هرچه خشک تر میشود خشکی و حرارتش بیشتر و رطوبت فضلیه اش کمتر میشود

مزاج گردو

افعال و خواص گردو

بسیار لطیف

ملین طبع

محلل

مبهی(تقویت کننده نیروی جنسی)

مانع تخمه (فساد غذا در معده)

مقوی اعضای رئیسه مخصوصا مغز

مقوی حواس باطنی مخصوصا با مویز پاک کرده و انجیر سفید

برای پیران بسیار مناسب است، خوردن ۳۵ گرم آن با انجیر کوبیده باشند در تلیین طبع مجرب است

به تنها ناشتا جهت سهولت قی (بالا آوردن)

بریان کردن آن با پوست نازک جهت سرفه که از هوای سرد ایجاد شده باشد مفید است

خوردن آن با انزروت مانع ضرر انزروت و خارج کننده کرم معده است

با بلادر مانع ضرر آن

خوردن آن با انجیر و سداب، جهت مضرت سموم خواه بعد از حصول سم خواه بعد از آن

آشامیدن سوخته آن که با پوست سوخته باشند به مقدار ۳.۵ گرم با رب مورد و امثال آن جهت قطع خون بواسیر مجرب است

بالخاصیه خوردن مغز آن مسکن مغص(شکم پیچه) و مصلح زخم ها است

ضماد آن و اکتحال(سرمه) آن جهت جرب و سبل و دمعه مفید است

ضماد آن با عسل و پیاز و نمک جهت گزیدن سگ دیوانه نافع است

اگر با زیره کرمانی نرم آسیاب کرده و با عسل خمیر کنند و بر سر و بدن مفلوج و لقوه و یا صاحبان درد مفاصل سرد و تب های سرد بلغمی مزمن بمالند و در حمام و یا در آفتاب و با خانه گرمی و بر فرش گرمی بر طرف مخالف علت بیماری و اگر کل بدن است به پشت خوابیده و بر خود لحاف پر پنبه بندازند و بگذارند تا خوب عرق کند سپس بدن را پاک کرده از زیر لحاف خارج شده و بدن را از هوای سرد محفوظ دارند و آب سرد ننوشند، در یک یا دو مرتبه انجام این کار بیماری برطرف می‌شود

مضرات گردو

ضماد گردو تازه جهت رفع آثار ضربه نافع است

مالیدن جویده آن ناشتا جهت قوبای اطفال و ورم سوداوی که زخم شده باشد مفید است

مالیدن مغز کهنه جویده آن ناشتا جهت غرب و غانغاریا و جمره و قوبای اطفال و التوای عصب و تمدد و تشنج و اوتار پاها (قدمین) ایجاد شده از سردی و خشکی و داء الثعلب و ورم پستان مفید است

مالیدن مغز کهنه سوخته آن با زفت، جهت زخم سر

مغز آن به سبب لطافت و چربی، سریع الفساد و استحاله به خلط مراری است مخصوصا کهنه آن

مضرات و مصلح گردو

مصرف زیاد آن باعث خروج حب القرع و موجب ورم لوزتین و جوش های دهان است مخصوصا در گرم مزاجان که مضر این افراد است

به همین دلیل بعد از خوردن آن باید دهان را خوب بشویند و انار خوش طعم بمکند

و یا سکنجبین بخورند و یا اندکی خشخاش خوردن نیز مصلح آن است

وقتی گردو متغیر و متکرج (سیاه شدن، کره گرفن) می‌شود ردی و زبون و با سمیت می‌شود و نباید آن را مصرف کرد

در صورت مصرف اشتباه قی کردن و خوردن ترشی ها درمان آن است

خواص روغن گردو

سایر خواص

مربای آن با عسل جهت چاق کردن کلیه و تحریک باه (قوه جنسی) بسیار موثر است و ملین شکم و مقوی امعای اعوره است

سرکه پرورده آن تریاق صاحبان ضعف معده است

پاشیدن صمغ آن جهت زخم های خبیثه و گذاشتن آن بر دندانی که درد می‌کند و در مراهم مخصوص زخم های خبیثه مفید است

عصاره پوست آن با رب انار که طبخ داده و منعقد نموده باشند جهت ورم ها و نغانغ یعنی عضلات حلق مجرب است

غرغره با آب جوشانده پوست آن جهت تحلیل ورم های لثه و استحکام دندان مفید است

پاشیدن پودر پوست سفت گردو یعنی همان پوست دوم چوبی شکل جهت خشک کردن جراحات و آشامیدن ساییده آن به مدت سه روز، جهت خون ریزی و ازبین بردن تقطیر بول ایجاد شده از استرخاء مقید است

مالیدن پوست سبز گردو بر قوبا و حزاز نافع است

مسواک کردن با پوست تازه آن مقوی لثه مفید است

رب پوست سبز آن را که با عسل و یا رب انگور ترتیب دهند، جهت خناق و جوش های دهان و خون آمدن از بن دندان و سستی آن و تقویت لثه بی عدیل (بی مانند) است

مالیدن پوست تازه آن با هم وزنش برگ حنا جهت نزلات و سردرد مزمن و شقیقه و فالج و تمام دردهای سرد مانند نقرس و امثال آن نافع است

مالیدن نشاره پوست آن با سرکه جهت سرخ کردن صورت مجرب است

خیسانده آن چند روز در روغن زیتون و مالیدن آن بر بدن جهت منع تولد شپش مجرب است

بیخ گردو

اگر پوست بیخ آن به مقدار ۱۲ الی ۲۶ گرم بجوشانند و آب آن را بعد از پری معده از غذا بیاشامند، قی آورد و اخلاط لزجه بسیار دفع نماید و درد اسافل مخصوصا درد شکم را نفع می‌بخشد

مالیدن پوست بیخ تازه آن هر پنج روز یک مرتبه به دندان، پاک کننده مغز از اخلاط و رفع کننده فراموشی(نسیان) است

اگر پوست بیخ آن را در روغن زیتون بجوشانند تا مهرا شود ضماد آن جهت بواسیر و امراض مقعده به غایت مؤثر است.

قطره برگ آن که گرم نموده باشند، جهت خارج کردن چرک گوش مفید است

از خواص مغز گردو است که اگر با مس بکوبند و یا بر مس بمالند مس را ریزه(خرد) کند

رنگ مشکی طبیعی با گردو

ساخت رنگ موی طبیعی با گردو

اگر پوست سبز گردو را در حالت تری و تازگی بکوبند و خبث الحدید ساییده بر آن بپاشند و هر روز همزنند رنگی خوب و با دوام تولید میشود

همچنین اگر با خبث الحدید و سرکه بپزند و تا یک هفته در آفتاب قرار دهند و هر روز همزنند سپس استعمال نمایند، این رنگ بهتر و نافع تر از قبلی می‌شود

همچنین اگر در فصل پاییز مازو را در روغن زیتون بجوشانند به حدی که سیاه گردد و بعد روغن را صاف کرده و در شیشه ریخته باشند سپس پای درخت گردو را حفر کرده و یک ریشه قوی درخت را بریده به صورتی که از یک طرف به درخت متصل باشد

سر ریشه را در شیشه روغن کرده به حدی که ریشه به انتهای ظرف برخورد نکند و در روغن شناور باشد  آن را مهر موم کنند طوری که خاک به آن نفوذ نکند و در همان چاله خاک می‌کنند تا زمانی که درخت میوه دهد، سپس شیشه را خارج کرده در آن چیزی سیاه شبیه به جوهر خواهد بود و آن رنگ مویی است بسیار خوب و مدتها اثر آن روی مو می‌ماند و از اسرار است

احتیاج به مالیدن و گذاشتن بر مو نیست بلکه به محض تر کردن شانه با آن و کشیدن روی موی آن را سیاه می‌گرداند.

روغن گردو

خواصش مانند مغز کهنه آن است

محلل و گرم کننده(مسخن)

آشامیدن آن روزی ۷ گرم به مدت یک هفته جهت درد ورک مجرب است

برای بیماری های سرد و مزاج های سرد نافع است

مالیدن آن جهت آکله و نواصیر چشم و نرم کردن اعصاب و رفع دردهای سرد و ازبین بردن قوبا و داءالثعلب و قمل مجرب است

سعوط آن (کشیدن به بینی) جهت لقوه و فالج و تشنج نافع است

جایگزین آن

هم وزن آن حبه الخضراء و جایگزین روغن آن روغن سداب است


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.