بررسی پنیر

پنیر در منابع با نام جُبُن آمده است

ماهیت آن:

معروف است و آن شیر بسته شده است که به خاطر زدن پنیر مایه و غیره بسته شده است

بهترین نوع آن تازه و چرب آن است که بین نرمی و سفتی باشد و خشبو و لذیذ مایل به شیرینی باشد و از شیر معتدل حیوان سالم و تندرست که خوراکش گیاهان خوب و نیکو بوده درست شده باشد

نحوه درست کردن

شیر را جوشانده و پنیر مایه به آن زده و منجمد ساخته و نمک بر آن می‌پاشند تا آب از پنیر جدا شود

بعد از جدا شدن پنیر از شیر آن را دوباره نمک زده و در سبدها و یا پارچه های ضخیمی قرار داده و روی آن سنگ سنگینی قرار می‌دهند تا آب آن به طور کامل خارج شود بعضی برای جذب آب، آن در خاکستر دفن می‌کنند

اگر نخواهند که زیاد شور شود نمک مرحله دوم را به آن نمیزنند

بهترین نوع پنیر نمک سود آن است که تازه نمک زده و چرب باشد و خیلی کهنه نشده باشد و عطر و طعم آن عوض نشده باشد و وقتی تناول کردن تا مدتی  رایحه آن در آروق از دهان خارج نشود

طبیعت یا مزاج پنیر تازه

در دوم سرد و تر

خواص

افعال و خواص

مقوی معده و روده و کلیه

ملین طبع

مولد خلط صالح

دیر هضم و بعد از هضم سریع به اعضا میرسد

با مغز گردو و آویشن به غایت چاق کننده بدن است و باعث نرمی پوست می‌شود و دفع کننده مضرت کسی که مرداسنگ خورده باشد است

دستگاه گوارش

خوردن برشته آن بعد از پختن و فشردن آب آن حابس اسهال است مخصوصا اسهال مراری صفراوی

چشم

ضماد آن جهت رمد و طرفه

سینه

اگر پنیر را در آب جوش دهند و زن شیرده آب آن را بیاشامد شیرش زیاد می‌شود

همچنین خوردن این آب مانع تورم جراحات و زخم امعا می‌شود مخصوصا اگر با آب برگ چنار که دلب نامند درست شده باشد

مضرات

مضر سرد مزاجان و از بین برنده اشتهای غذا است هضم نشده آن ایجاد گرفتگی عروقی و قولنج و ایلاوس و ضعف بینایی می‌کند

مصلح

عسل و نعناع و آویشن

پنیر نمکسود کهنه

در دوم گرم و خشک است

افعال و خواص

قاطع بلغم و مقوی اشتها و امعا

خشک کننده رطوبات

ضماد آن با عسل حهت انفجار دمل و رفع داخس

ضماد با روغن زیتون جهت تحجر مفاصل و زخم های ردیه

با نوشادر جهت کلف(کک و مک) و جرب نافع است

مضرات

مولد اخلاط مراری

معطش (عطش آور)

مولد حکه و جرب

مضر سرد مزاجان و صاحبان گرفتگی احشا(سده)

لاغر کننده بدن

مولد سنگ

مصلح آن

مغز گردو

بسیار کهنه آن متعفن و نزدیک به سمیت

پنیر دلمه

پنیر غیر چکیده که به آن دلمه گویند (همین پنیر کارخانه ای ها) در غایت رطوبت است و خواب آور

جهت تب دق و سل و التهاب معده و دفع خشکی پوست و طبع

وسواس و امراض صفراوی و التهاب خون نافع است

مضرات

مضر سرد مزاجان

مورث امراض سرد و تر

مولد سنگ 


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.