آشنایی با نعناع

نعناع یا نعنع گیاهی است معروف که بری و بستانی میباشد

بری:صحرایی، خودرو

بستانی: کشت شده، باغی

برگ بری آن خشن تر و کوچکتر و بستانی آن نازکتر و نرمتر است

بهترین آن تازه و با برگ نرم بستانی است

طبع یا مزاج

در آخر دوم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه

مزاج نعناع

عملکرد و خواص نعناع

در جمیع افعال قویتر از پونه است با قوت مسخنه (گرم کننده) و مفرح و مقوی دل و رقیق کننده خون غلیظ و محلل مواد سرد است

مالیدن آن بر پیشانی مخصوصا با آرد جو جهت سردرد سرد مفید است

سعوط 0.4 گرم عصاره آن با روغن گل سرخ تا سه مرتبه جهت خنازیر گردن (غدد لنفاوی) به غایت موثر است

قطره آن با آب عسل جهت درد گوش نافع است

مالیدن آن بر زبان خشونت آن را برطرف میکند

جویدن آن درد دندان را رفع میکند

آشامیدن آب آن (عصاره) خون ریزی و نفث الدم ( خونی که از دهان خارج میشود) و همچنین جهت درد سینه و پهلو و نضج رطوبات قصبه سینه و پاکسازی آن مفید است

اگر با پرسیاوشان بجوشانند و بیاشامند جهت درد قلب و خفقان معدی و تقویت معده و ماسکه و هاضمه و فم معده و تحلیل ریاح معده و آروغ و رفع سکسکه ریحی و کشتن انواع کرم شکم مفید است

با سرکه قطع کننده خون ریزی (نزف الدم) است

آشامیدن دو سه شاخ نعناع با آب انار ترش مسکن سکسکه و غثیان (اضطراب، حالت تهوع) و قی و هیضه است اشتها آور و مسکن خفقان معدی و درد قلب و درد معده نیز هست

اگر با مقداری عود و یا مصطکی بجوند سکسکه و خفقان را ازبین میبرد و مقوی دل و مفرح است. برای یرقان مفید و نیروی جنسی(باه) را تقویت میکند

با دانه انار نیز جهت هیضه مفید است

اگر دو سه شاخ نعناع را در شیر بمالند و مانع انجماد(دلمه) آن میشود

ضرر سرکه و ترشی ها به اعصاب را رفع میکند به همین دلیل در سکنجبین ها و دوغ اضافه میکنند و با پنیر نیز میخورند

ضماد آن مسخن و مقوی معده و اشتها است

ضماد آن با آرد جو جهت ادرار شیر منجمد شده در پستان مفید است

به تنهایی برای بواسیر و با مویز برای ورم بیضه ها و درد آن مفید است

حمول نعناع قبل از جماع مانع بارداری میشود

ضماد آن با نمک جهت رفع سمیت سگ هار و جویده شده آن جهت عقرب گزیده مناسب است

ضماد آن با آرد جو جهت خراجات و نضج دمامیل مفید است

مضرات نعناع

مضرات :

مولد ریاح و مصرف زیاد آن مولد حکه در گلو است

مصلح آن

کرفس

جایگزین آن

پونه بحری

مقدار مصرف

تا دو مثقال (7 گرم)


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.