آشنایی با نارگیل

نارگیل که در منابع با نام های نارجیل و جوزهندی نیز آمده است

میوه ای است درختی که هرچه این درخت نزدیک به دریای شور باشد و آب شور به پای آن برسد میوه آن بهتر و لذیذتر و شیرین تر و چرب تر میشود

نسبت به زمین ها و شهرها از هفت هشت سال بعد از کاشت شروع به میوه دهی میکند و تا صد سال میده میدهد

میوه آن مانند خرما در خوشه میباشد الا آنکه خوشه آن بزرگ و در هر خوشه هفت تا پانزده عدد میوه رشد میکند

درخت آن نیز مانند نخل است الا آنکه زواید تنه آن کمتر و شاخه های آن نیز شبیه به نخل است مگر آنکه برگهای آن و چوب وسط آن بلندتر و سفت تر است

میوه آن سه پوست دارد یکی لیفی خشن و ضخیم به ضخامت یک انگشت که در خامی سبز و لیفهای آن نرم و سفت و بعد از رسیدن و خشک شدن خاکی رنگ میشود

پوست دوم آن سفت و خشبی(چوبی) سیاه رنگ و بر سر آن سه نشان دو کوچکتر و سفت و اندکی براق شبیه به دو چشم و سومی اندکی بزرگتر و رخو غیر براق در کل شبیه به دهن و ار همان موضع رطوبات را برای رشد جذب میکند و ار همانجا نیز بعد از کمال رسیدگب شروع به روییدن درخت میکند و در هنگام نیم رس بودن آب در آن وجود دارد که آن موضع را سوراخ مینمایند و آب آن را خارج میکند

پوست سوم نازک قهوه ای رنگ و چسبیده به مغز آن و این را در هنگام مصرف از مغز آن جدا میکند

مغز نارگیل سفید و شیرین و لذیذ و با چربیت بالا است

از آب آن سرکه نیز میسازند و اگر آب آن را بجوشانند خمر و مسکر میشود که در آن صورت خوردن آن برای مسلمان حرام است

بهترین مغز آن تازه سفید لطیف شیرین چرب و کم ریشه است

بهترین آب آن آن است که شوری نداشته باشد

پوست نارگیل

طبع یا مزاج

مغز نارگیل تازه در وسط دوم گرم و در اول خشک

خشک آن در آخر دوم گرم و در اول دوم خشک

کپک زده آن در سوم گرم و در آخر دوم خشک

آب آن در اول گرم و تر

همه اجرای آن با رطوبت فضلیه است

عملکرد و خواص نارگیل

مقوی حرارت غریزی و چاق کننده بدن و مولد خلط صالح است

جهت دفع مواد سرد بلغمی و سوداوی مانند استرخاء و فالج و جنون و مالیخولیا و امثال اینها و خوشبویی دهان مفید است

جهت ضعف کبد و زخم های باطنی و بواسیر و تولید منی مفید است

برای گرم کردن کلیه و کمر سرد مزاجان و ادرار بول و تقطیر آن و سردی مثانه و درد آن نافع است

با شکر مولد خون صالح و مقوی حرارت غریزی مفید است

مالیدن خاکستر پوست آن به دندان پاک کننده دندان

مالیدن خاکستر آن رفع کننده کلف و نمش و جرب و حکه و زیبا کننده رنگ چهره است

و با حنا تقویت کننده موی

مضرات و مصلح

جرم آن مسدد ( ایجاد گرفتگی عروقی میکند) و دیرهضم و مولد خلط غلیظ و مخشن سینه و فاسد کننده صدا است

مصلح آن شکر و نبات و در سردمزاجان و پیران(مشایخ) احتیاج به مصلح نیست

در گرم مزاجان میوه های ترش و لیمو و هندوانه است

مغز فاسد و کپک زده آن باعث غثیان ( حالت تهوع ، اضطراب) و غشی مصلح آن

قی نمودن و میوه های ترش تریاقی خوردن است مثل سیب ترش و….

همچنین مصلح و کمک کننده آن در هضم، برنج خام شسته است که به مقدار چهار پنج مثقال بعد از آن خورده شود

اگر مقداری برنج را در جایی که نارگیل بسیار وجود دارد بپاشند همه آنها را فاسد میکند

مقدار مصرف

از جرم آن سه مثقال ( 10 گرم)

به شرطی که در مصرف آن اعتیاد نداشته باشند

از آب آن سه اوقیه (80 گرم)

جایگزین آن

مغز گردو و پسته و چلغوز

سرکه نارگیل

سرکه آن در اول گرم و در سوم خشک و در دوم نیز گفته اند.

عملکرد و خواص سرکه

آشامیدن سرکه نارگیل مسهل و خارج کننده انواع کرم شکم و حب القرع مفید است

جهت تقویت هاضمه و مهرا نمودن گوشت مفید است چون در حین پختن گوشت به آن اضافه کنند باعث بهتر پختن آن میشود

روغن نارگیل

روغن نارگیل

روغن آن به دو صورت گرفته میشود

1- مغز نارگیل را کوبیده و جوشانده و از آن روغن استخراج میکنند که برای تقویت هوش و تولید پیه کلیه و رفع درد مثانه و تحلیل ریاح آن و خارج کردن دیدان (کرم ها) و حب القرع و درد کمر و زانو و بواسیر و تحریک باه مفید است به صورت خوراکی و مالیدنی مصرف میشود

روغن تازه برای خوراکی و کهنه آن برای ماساژ مناسبتر است

با روغن هسته زردآلو جهت بواسیر مجرب است

2- مغز تازه و پاک کرده آن را کوبیده و یا با ابزاری آهنی خراشیده و با آب گرم مخلوط میکنند و صاف کرده و در یخچال قرار داده تا چربی آن بالا آید و منجمد گردد سپس روغن را جدا میکنند و این روغن لطیف تر است و برای سرد مزاجان و مرطوبین از روغن گاو و گوسفند بهتر است

خوش طعم و خوش ذایقه است

روغن پوست دوم آن جهت جرب و قوبا و زخم های خبیثه نافع و مجرب است


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.