آشنایی با مویز و کشمش

به انگور رسیده خشک شده بر درخت مویز گویند و به حسب انواع انگور، انواع مختلفی دارد

بهترین نوع آن پرگوشت شیرین کم هسته و چاق آن است و بدترین نوع خشک کم گوشت پرهسته آن.

طبع یا مزاج

به حسب انواع انگور مختلف است

آنچه از انگور سفید است گرمی آن کمتر از سیاه است

بسیار شیرین آن گرمی اش بیشتر از کم شیرین و مایل به ترش است

معتدل ترین ترین همه سفید و بعد از آن سرخ و بعد از آن سیاه است

خشک کم گوشت پر دانه(هسته) مایل به خشکی و قابض است

هسته آن سرد در اول و خشک در دوم است

عملکرد و خواص مویز

در حدیث وارد است که باید زبیب را بخورید که اطفای مره صفرا مینماید و بلغم را ساکن و عصب را محکم و غضب را میمیراند و دل را قوی و نیک میگرداند.

مویز پاک کرده کثیرالغذا است

به علت جوهر غلیظ ارضی که دارد منضج خلط غلیظ و ملین بطن و محلل به اعتدال است

شستشو دهنده معده و امعا و کمک کننده به ادویه مسهله است

موافق قصبه ریه و مقوی کبد است

محرک باه (نیروی جنسی) و چاق کننده بدن است

جهت سرفه و امراض کلیه و مثانه و زخم امعا مفید است

با گل گاو زبان و خرمای سبز جهت خفقان مجرب است

با سرکه جهت یرقان مجرب است

اگر بجای هسته در هر دانه یک عدد فلفل قراردهند و بر آن مداومت نمایند جهت سردی کلیه و تقطیر البول و سنگ کلیه و مثانه بی عدیل (بیمانند) است

اگر با انیسون بپزند تا مهرا شود سپس صاف نموده با روغن بادام بیاشامند جهت سرفه سرد بلغمی مجرب است

آشامیده آب خیسانده آن یا آب جوشانده آن و یا با ادویه مناسب، ملین طبع است

خوردن ناشتا خیسانده آن در سرکه انگوری، جهت تحلیل ورم طحال مجرب است

به شرطی که هر روز چند دانه آن را بخورند و بعد از آن مقداری از همان سرکه را نیز بنوشند

اگر با فلفل و آرد جاورس بریان کنند و با عسل بخورند بلغم از دهن بیرون آورد

ضماد آن با پیه حیوانات جهت تحلیل ورم ها و انفجار دمامیل و ازبین بردن ناخن بی جا درآمده مناسب است

با آرد باقلا و زیره جهت ورم بیضه ها

با جاوشیر جهت نقرس نافع است

خواص انواع مویز

مضرات

مضر گرم مزاجان است

مصلح آن

سکنجبین و مکیدن آب میوه های ترش و خشخاش

مضر کلیه است

مصلح آن عناب

جایگزین آن

کشمش

خواص کشمش

کشمش

به مویز بی هسته کشمش گویند

بهترین آن سبز شیرین رسیده و بزرگ دانه و تازه آن است که از انگور عسکری درست کرده باشند

بدترین آن سیاه است

انواع کشمش از مویز هسته دار لطیفتر است و کثیر الغذا است

طبع یا مزاج کشمش

در دوم گرم و در اول خشک

عملکرد و خواص

با قوت مسهله و مبهی است

آب خیسانده آن و همچنین آب جوشانده آن که با شکر به قوام آورده باشند جهت سرفه و پاکسازی کردن مواد سینه و صاف کردن صدا نافع است

ضماد آن با زعفران و زرده تخم مرغ و عصفر جهت انفجار دمل و تحلیل سفتی ها(صلابات) بی مانند است

اگر با صبر و بکوبند و بر سر بمالند جهت دفع کچلی مجرب است

در سایر افعال مانند مویز هسته بیرون کرده است

محرق خون است و مصلحش همان مصلح مویز است که بالاتر ذکر شد


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.