بررسی میوه نخل

خرما از ابتدای تکون یا همان پیدایش تا زمان رسیدن هفت مرحله را پشت سر میگذارد

1-طلع و ولیع

2-بلح

3-خلال

4-بسر

5-قسب

6-رطب

7-تمر

طلع خرما

طَلع و لیع

شکوفه درخت خرما است در ابتدای ظهور

زمانی که شکوفه درخت خرما به اندازه حدودا یک وجب میرسد، وسط آن پهن و عریض و سر و ته آن باریک میشود شبیه به ماهی بی سر و دم.

وقتی به این شکل رسید، غلاف آن میترکد و از داخل آن خوشه خرمای سفید رنگی با دانه هایی کوچکتر از جو که روی آن گردی مثل آرد دارد ظاهر میگردد

وقتی دانه ها بزرگ شدند، غلاف خشک میشود و از خوشه خرما جدا شده و میافتد

به غلاف: کُفَرّی یا غنچه خرما

به خوشه خام تازه درآمده: ولیع

به گرد روی آن: گشن و دقیق النخل میگویند

طبیعت یا مزاج

در اول سرد و دوم خشک

معنی درجه های مزاج ادویه را اینجا توضیح دادم کلیک کن

غوره خرما

بَلَح

به فارسی غوره خرما

میوه درخت خرما است که هنوز از سبزی درنیامده و میل به شیرینی نکرده

طبیعت یا مزاج

اول دوم سرد و در آخر دوم خشک و قابض

خلال

میوه درخت خرما که از حد بلح گذشته و مقداری به شیرینی میل میکند

بُسر

غوره خرما است که است زرد و مائل بشیرینی شده باشد

طبیعت یا مزاج

در اول گرم و در دوم خشک

قَسب

میوه نخل خشک شده نیمرس است

این خرما بسیار خشک است و هنوز به رشد کامل نرسیده

بهترین آن بزرگ و چاق با هسته های کوچک است که خشک و صلب باشد

طبیعت

گرم و خشک

خرمای رطب

رُطَب

خرمای تازه است و نسبت آن به خرما مانند نسبت میوه های تازه است به خشک آن

طبیعت

در وسط دوم گرم و در اول تر

تمر خرما

تَمر

منظور از خرما همین است

طبیعت

در دوم گرم و در اول خشک و بعضى در اول تر دانسته ‏اند

در پست های بعدی جداگانه خواص هر کدام را بررسی میکنیم


منابع:

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.