مزاج فصل بهار و بیماریهای آن-ابن سینا

هریک از فصول چهارگانه ویژگیهایی دارد که بر حالت تن آدمی اثر میگذارد.

اواخر هر فصلی با اوایل فصل بعدی در تاثیر بر حالات  بدن و در نوع بیمارهای فصلی مشترک است.

فصل بهار

بهار چنانچه بر مزاج بهاری پایدار باشد و در آن دگرگونی رخ ندهد، بهترین فصل است و با مزاج روح و خون همساز و سازگار است.

بهار به واسطه اعتدال مزاجی که دارد بسوی لطافت آسمانی و رطوبت طبیعی اندکی گرایش دارد.

بهار خون را بحالت اعتدال می‌کشاند و رنگ را سرخی میبخشد. گرمای بهار مانند گرمای تابستان بسیار شدید نیست تا خون را بگدازد و رنگ را به زردی کشاند.

مزاج بهار

ما میگوییم : مزاج بهار مزاجی است معتدل و نه مزاجی تر و گرم، به آن صورتی که برخی پنداشته اند.

داوری در این زمینه به فلسفه طبیعی محول میشود. باید باور داشت که بهار معتدل است و تابستان گرم.

سبب گرمی تابستان این است که خورشید به سمت الراس ها نزدیک است و نیروی اشعه آن فرو میریزد. به نظر می آید که در این فصل تابش آن از دو حال خارج نیست. این تابش یا بر زوایای بسیار حاده است و یا در همان  خطوطی که از آن مرور کرده است منعکس میشود و آنگاه تابش آن متراکم میگردد.

اینک علت حقیقی درجات شدت گرمی تابش و کم و زیاد بودن آن را میتوانید در اینجا مطالعه نمایید

بیماری های بهاری

در بهار بیماری های مزمن بروز میکند، زیرا در این فصل خلط های راکد به جریان می افتد و روان میشوند.

به این علت در این فصل حال بیماران مالیخولیا وخیم‌تر میگردد.

در بدن کسی که در زمستان  به سبب پرخوری و کم ورزشی ( کم تحرکی)، خلط ها افزایش یافته اند، وقتی به بهار میرسد برای بیماری هایی که زاده این خلط هاست آمادگی دارد، زیرا بهار مواد خلط ها را میگدازد. اگر بهار به درازا بکشد و بر اعتدال خو باقی بماند، بیماری های تابستانی کاهش می‌یابند.

[irp]

بیماری‌های بهار بدین قرارند

  • دگرگون شدن خون ( اخلاط الدم)
  • خونریزی بینی
  • تشدید بیماری مالیخولیائی در مزاج سودائی
  • ورم ها
  • دمل ها و خراج ها
  • خناق و دیفتری که ممکن است کشنده باشد
  • ترک برداشتن رگ ها
  • پیدایش بزاق و خدوی (آب دهان) خون آلود
  • و سرانجام سرفه بویژه در سرمای بهار که به زمستان شباهت دارد.

چون در این فصل مواد بلغمی در بیماران بلغمی تحریک میشود، بیماری های سکته و فالج و درد مفاصل بروز میکند.

جنبش های مفرط بدنی و روانی و خوردن و نوشیدن گرمی بخش به مزاج هوا کمک میکنند.

برای معالجه بیماری های بهاری هیچ چیز بهتر از رگ زدن ( فصد)، تخلیه ( مدفوع) کم خوراکی و زیاده نوشی نیست. مزاج بهار با مزاج خردسالان و نوجوانان سازگار است.

منبع :
قانون در طب جلد اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.