بررسی لیمو

لیمو یکی از مرکبات پرکاربردی است که در تمام خانه های ایرانی وجود دارد

ماهیت آن:

معروف است و انواع مختلفی دارد از جمله ترش و شیرین و میخوش و هر یک نیز اصناف است (انواع مختلفی دارد)،

بهترین لیمو آن است که آبش رقیق باشد و منظور از لیمو در کتب ها و داروها همین نوع است

درخت آن از درخت نارنج کوچک تر و شاخه های آن اندک درهم و برگ آن کوچک تر از برگ نارنج ومیوه آن به اندازه تخم مرغ و بسیار بزرگ آن تا به اندازه تخم غاز و گرد اندکی طولانی و

بهترین آن بزرگ بالیده شاداب آن است که پوست آن نازک باشد

بهترین اجزای آن آب رسیده آن است

 پوست آن نیز در تقویت نزدیک به پوست نارنج است و از آن ضعیف تر است

طبیعت یا مزاج لیمو:

در دوم سرد و در اول خشک.

شربت لیمو

در اول سرد و در رطوبت و خشکی معتدل است

با عسل مایل به خشکی و با شکر در دوم سرد و در اول تر دانسته اند

برای آشنایی با درجه مزاج کلیک کن

افعال و خواص آن:

ملطف (لطیف کننده)

جالی (شستشو دهند و….)

قاطع اخلاط لزج غلیظ.

نحوه استفاده در درمان:

اعضاء سر و سینه و دستگاه گوارش:

 • جهت دردسر گرم
 • سرگیجه حاصل از بخار اخلاط غلیظ
 • اگر لیمو را ببرند و گرم کرده طرف بریده آن را بر پیشانی صدغین(بناگوش) مکرر بمالند سردرد گرم را تسکین می دهد
 • ورم های گرم حلق
 • خفقان سوداوی
 • غلیان خون و صفرا
 • التهاب معده و قی صفراوی و غثیان (اضطراب و هیجان) و تقلب طعام و برگشتن آن
 • جهت جذب مواد گرم کبد و معده
 • تقویت معده و کبد گرم

تبها:

جهت تبهای صفراوی و دموی و عفونت خون و غب خالص و غیر خالص نافع است.

ورم ها و بثورات:

جهت بثور و شری و حصف

به تنهایی شستشو دهنده و پاک کننده صورت و زایل کننده اوساخ (چرک و ریم) آن

السموم:

دفع کننده سموم هوام(حیوانات زهردار) و ادویه قتاله

در اکثر امور قائم مقام سرکه و آب اترج است

برای درمان امراض صفراوی بهتر از لیمو و شربت آن دارویی نیست.

مضرات و پرهیزات

برای عصبها ضرر دارد

افرادی که دچار سرفه و سرد مزاج هستن از مصرف آن خودداری کنند 

 مصرف زیاد آن با معده خالی باعث ضعف امعا و مغض میشود (پیچش شکم و ناف)

مصلح لیمو

شکر و عسل

افعال و خواص شربت لیمو:

 • اعضاء سر و سینه و دستگاه گوارش و غیرها:
 • برای درمان قلاع دهان (نوع زخم دهانی است) و بستگی زبان
 • صاف کردن صدا و سینه
 • جهت سرفه گرم و خفقان گرم
 • قمع (توقف و فرونشاندن) صفرا
 • دفع غلیان خون و تب های صفراوی و مرکب و دایره
 • قطع و قلع اخلاط محترقه و سوداوی و غلیظ لزج و بخارهای اخلاط سوداوی جهت آنکه قاطع و جالی اخلاط آن است
 • و قاطع هر خلط و ماده غلیظ و لزج
 • اگر پیش از دوای مسهل بیاشامند بدن را آماده میکند برای قبول دوای مسهل و  مصرف بعد از آن بدن را از باقی مانده داروی مسهل پاک میکند
 •  کسی که همیشه آن را بیاشامد صحت و سلامتی بدن او را حفظ میکند
 •  و برای جمیع امراض اطفال نافع است
 • در رفع مضرت سموم و حمیات دایره قایم مقام تریاق فاروق (نوعی دارو است) است، خصوص منعنع آن(با نعنا ساخته شده آن)
 • بالجمله نفع بسیار دارد

تخم آن

مزاج و طبیعت

در دوم گرم و در آخر اول خشک

افعال و خواص

 در تفریح و یا تریاقیت و دفع سموم مانند تخم اترج است

 خاییدن آن رافع بی حسی دندان عارض از ترشی آن

لیمو خشک

اگر لیمو را به طور کامل خشک نمایند و با وزن آن شکر بسایند و بخورند

 جهت منع صعود بخارها و باز کردن گرفتگی ها بی عدیل(بی ماننده) است

 نمک پرورده آن مقوی معده و باعث خوشبویی دهان و آروغ میشود

برگ آن در تفریح ضعیف تر از برگ ترنج و مالیدن ساییده آن با اندکی میخک و دارچین رافع صداع (سردرد) و بی دارچین نیز همین خاصیت را دارد

 لیموی شیرین در منافع بسیار ضعیف تر از ترش است

 اما مضر عصب نیست و آنچه که درخت آن را پیوند زده باشند با ترنج و یا نارنج و لیمو مشهور به مرکب نیز در افعال ضعیف تر از آن است.


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.