بررسی انواع لوبیا

لوبیا حبوبی است از حبوبات خوراکی مشهور که در اکثر شهرها و کشورها رشد میکند.

ماهیت آن:

گیاه آن شبیه به لبلاب کبیر و بعضی ایستاده و اکثر مفروش بر زمین و بر مجاور خود می پیچد و برگ آن از برگ لبلاب سبزتر و املس

گل آن ریزتر و بنفش و میوه آن در غلافی شبیه به غلاف باقلا و از آن باریک تر و دانه آن از دانه باقلا کوچکتر شبیه به کلیه حیوان کوچکی و در ماه نیسان می کارند و در برج حزیران می رسد

دانه آن بعضی سفید با نقطه ای سیاهی بر سر آن و بعضی سرخ و بعضی سیاه

تازه نارس آن را با مغز و غلاف ریز ریز بریده با گوشت پخته می خورند لذیذ می شود

رسیده آن را بی غلاف میخورند

سرخ آن را چون مکرر در آب جوش دهند و آب آن را تبدیل نمایند سفید می گردد

قوت آن تا دو سال باقی می ماند (در صورت نگه داری صحیح دوسال انقضا دارد)

از باقلا بهتر و نفخ آن کمتر

از نخود کم خاصیت تر و نفاخ تر

سریع الخروج تر از ماش اگر آن را عایقی نیاید

طبیعت یا مزاج لوبیا:

قرمز آن در آخر اول گرم و در دوم تر

سفید آن معتدل در گرمی و سردی

 گفته اند سفید آن در اول گرم و در رطوبت و خشکی معتدل

جهت آشنایی با درجه مزاج کلیک کن

افعال و خواص لوبیا:

با قوت جلا و تحلیل و ادرار

ادرار پوست آن بیشتر از آب آن است

نفاخ و دیر هضم

مولد خلط غلیظ مخصوصا سفید آن

ملین سینه

کمک کننده بر قی

مولد منی و شیر

محرک باه

چاق کننده بدن

مدر بول و حیض خصوص آشامیدن آب جوشانده لوبیا قرمز با کمی قنه و روغن ناردین

 پاک کننده نفاس

جهت درد کلیه نیز نافع است

مصلح آن

زنجبیل

خردل

آبکامه

زیره

نمک

زیتون و روغن آن

آویشن

فلفل

سقز

پختن آن با گوشت نیز مصلح آن است

بالخاصیه مغثی است (ایجاد حالت تهوع و اضطراب میکند) و مصلح آن در این مورد

بهتر از دارچین و سکنجبین و یا آبکامه و خردل و سداب چیزی نیست

مضرات و منع مصرف

خوردن آن با غلاف بسیار مضر است مگر آنکه نرم و نازک باشد و خوب با ادویه هایی که بالاتر نوشتم پخته شده باشد

مصرف زیاد لوبیا باعث دیدن خواب های پریشان و بد میشود

افراد با شرایط زیر از مصرف لوبیا پرهیز کنند:

زنان باردار

افرادی که اضطراب و حالت تهوع دارند

زنان شیرده در اوایل دوران شیردهی

افرادی که نفخ معده دارند

افرادی که معده ضعیف دارند


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.