بررسی فندق

فندوق در منابع با نام های بندق و جلوز نیز آمده است

ماهیت آن:

میوه درختی است کوهی و در صحرا و بساتین(بوستان ها و باغ ها) نیز به ندرت می روید و مخصوصا در شهرهای بسیار سرد.

میوه آن سه پهلو، مایل به تدویر(گرد، دایره) و مغز تازه آن سفید و کهنه آن، مایل به زردی و با دهنیت(چربی) بسیار

مانند مغز بادام دو پارچه و بر بالای آن پوست نازکی است سرخ مایل به تیرگی و بر بالای آن پوست سفت صدفی جوزی رنگ و بعد از کمال رسیدن، شکسته، مغز آن را تناول می نمایند.

طبیعت آن:

گرم در آخر اول و خشک در اوایل آن

جمیع اجزای درخت آن تا شاخه ها و برگ:

با قوت قابضه و عفوصت(گسی) و خشک کننده خصوصا پوست بیرون آن و جفت ما بین مغز و پوست صدفی آن در غایت خشکی است

خواص فندق در طب سنتی

افعال و خواص فندق:

مبهی و مقوی امعا، خصوص معای صایم(بعد از دوازدهه قرار دارد)

زیاد کننده جوهر دماغ(مغز)

دافع سموم سرد به ناشتا خوردن و بعد از طعام و با انجیر و سداب و عسل و جهت گزیدن عقرب

یک اوقیه آن (26 گرم) با عسل، جهت سرفه مزمن

با عسل و یا شکر، جهت سرفه و اعانت بر اخراج نفث سینه و ریه و تقویت باه(میل و نیروی جنسی)

بو داده آن با اندکی فلفل، منضج (پخته کننده) نزله سرد و موافق سینه و شش است

با انیسون، جهت خفقان و لاغری کلیه ها و حرقه البول(سوزش ادرار) و تقویت باه و سموم سرد و زهر عقرب نافع است

ضماد ساییده آن با روغن زیتون بر یافوخ اطفال شیرخوار، جهت رفع ازرقی چشم و سیاهی حدقه و موی پلک ایشان، نافع است

گویند گذاشتن چهار عدد آن در چهار رکن خانه و همچنین با خود نگاهداشتن آن، مانع گزیدن عقرب است

اگر فندق را بجوند و در چشم برلی بیماری طرفه بچکانند نافع است

مغز فندق غلیظ ترین مغزها است.

مضرات و مصلح آن

مصرف زیاد آن مولد ریاح و تمدد معده و مضر معده و مهیج قی

مصلح آن

 در سرد مزاجان

 ماء العسل و فانید (قند، شکر)

در گرم مزاجان

سکنجبین و جلاب

پوست کنده آن سریع الانحدار و غیر پوست کنده آن حبس کننده شکم و سردرد آور

مصلح آن فانیذ و جوارشات مسهل

بدل یا جایگزین آن:

حب الصنوبر

مغز گردو

مقدار مصرف:

تا بیست درهم (48 گرم)

روغن فندق

گرم و خشک در دوم

جهت سرفه سرد و درد سینه و کبد که از سردی باشد

روغن مالی با آن، جهت گزیدن عقرب و رتیلا نافع است.

مضرات روغن فندق:

مضر معده

مصلح آن

میبه

پوست سبز آن در غایت قبض

دو دانگ آن، حابس اسهال کهنه همچنین جفت آن


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.