طلع و لیع چیست و چه خواصی دارد؟

طلع و لیع، شکوفه درخت خرما است در ابتدای ظهور که در قدیم به آن بهار خرما میگفتن.

فهرست مطالب

ماهیت

زمانی که شکوفه درخت خرما به اندازه حدودا یک وجب میرسد، وسط آن پهن و عریض و سر و ته آن باریک میشود شبیه به ماهی بی سر و دم.

وقتی به این شکل رسید، غلاف آن میترکد و از داخل آن خوشه خرمای سفید رنگی با دانه هایی کوچکتر از جو بیرون می آید و بعد از مدتی روی آن گردی مثل آرد ظاهر میگردد

وقتی دانه ها بزرگ شدند، غلاف خشک میشود و از خوشه خرما جدا شده و میافتد

به غلاف: کُفَرّی یا غنچه خرما

به خوشه خام تازه درآمده: ولیع

به گرد روی آن: گشن و دقیق النخل میگویند

خرمایی که ما میخوریم از درخت نخل ماده بدست میاد و تا زمانی که گرده درخت نر را به ماده نزنند و دو یا سه دانه از میوه درخت نر را در بین میوه های درخت ماده قرار ندن، خرمای آن بزرگ و رسیده و شیرین و خوشمزه نمیشود

بهترین طلع برای مصرف از نخل نر است که در زمین و آب های شیرین روئیده باشد و دانه های آن کوچک و پوست آن سفید باشد

قبوضیت آن کم و تلخی نداشته باشد

طبیعت یا مزاج طلع

در اول سرد و دوم خشک

معنی درجه ادویه را اینجا توضیح دادم کلیک کن

افعال و خواص

مقوی معده و قابض طبع

مسکن حرارت و تندی و تیزی خون (حدت)

آشامیدن(خوردن) خشک آن به مقدار نیم اوقیه (حدود 13 گرم) در رفع تشنگی، اسهال، تب‌های حاره (خیلی گرم)، نفث الدم (خونی که از دهان خارج میشود)، نزف الدم(خونی که از مقعد خارج میشود) پرمنفعت است (نافع)

گرد نخل یا گشن

حرارت لطیف و رطوبت فضلیه دارد به همین دلیل بغایت محرک باه (شهوت جنسی) در مردان و زنان است

مصلح

عسل

چربی های طبیعی

گوشتها

شیرینی ها

جوارش ها مثل جوارش کمونی و فلافلی

مربا زنجبیل

پرهیزات و منع مصرف

دیر هضم است و در صورت مصرف زیاد

بیماری قولنج، عسر البول و درد سینه ایجاد میکند

در روایات

از امام جعفر صادق علیه السلام:

سه چیز است که چاق مى‏کند و خوردنى نیست، و سه چیز لاغر مى‏کند و خوردنى است، و دو چیز براى هر چیزى سودمند است، و هیچ ضررى ندارد، اما آنچه چاق مى‏کند، و خوردنى نیستند، لباس کتان و بوى خوش، نوره و آنچه خوردنى است و لاغر میکند، گوشت کهنه، پنیر، طلع


منبع:

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

یوسفى هروى، یوسف بن محمد، ریاض الادویه

طبرسى، حسن بن فضل – مترجم: میرباقرى، سید ابراهیم، ترجمه مکارم الاخلاق

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى – مترجم: کمره اى، محمد باقر، آسمان و جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.