بررسی سیب

سیب در منابع با نام تفاح نیز آمده است

ماهیت آن:

معروف است و شیرین و ترش و مز، یعنی میخوش چاشنی دار می باشد.

بهترین آن شامی، سپس اصفهانی به درخت رسیده شاداب بزرگ و لطیف آن است.

طبیعت یا مزاج سیب

شیرین آن گرم در اول و تر در دوم

ترش آن در اول دوم سرد و خشک

مز آن در حرارت و برودت معتدل و در اول خشک

جمیع اجزای درخت آن سرد و خشک و برگ و میوه آن با قوت تریاقیت (پادزهری)

خواص سیب

افعال و خواص سیب:

مجموع آن مفرح(شادی آور) و با عطریت و رطوبت لطیف

مقوی دل و دماغ و کبد به صورت خوراکی و بوییدنی

جهت خفقان و عسر النفس(سختی تنفس) و تقویت فم معده مفید است

مانع ریخته شدن فضول به معده و تحریک اشتها نافع است

شیرین آن مفرح و ملطف روح حیوانی و سریع الاستحاله به صفرایی است که در معده باشد

پخته آن جهت سرفه یبسی(خشک)

آب آن در معاجین مفرحه(معجون های شادی آور) مقوی فعل آنها است

رب و شربت سیب

در جمیع افعال قوی تر از جرم آن و جهت

تفریح قلب

تقویت معده و کبد

دفع وسواس سوداوی

دفع سموم خصوصا، عقرب

دفع وبا بسیار مؤثر و مسکن حرارت است

مربای آن نیز نزدیک به آن است و ازجرم غیر مربا بهتر است

بریان کرده عفص در خمیر گرفته آن جهت ذوسنطاریا که اسهال دموی است و جهت صاحب سل و ذبول یعنی لاغری مفید است

ضماد آن بر چشم، جهت تسکین درد و الم آن نافع است

مضرات

مصرف زیاد آن خصوصا خام نارس بهاره آن:

مورث تب های مرکب و نسیان(فراموشی) و مولد ریاح و تمدد سایر بدن و درد عضلات و اختلاج است

مصلح

دارچینی

غذاهای لطیف

شربت و مربای سیب

از لحاظ منفعت به سیب نزدیک است و با کمی حرارت و جهت وسواس سوداوی از شیرین آن بهتر است سیب تلخ قابض تر از همه

آشامیدن عصاره سیب رسیده و عصاره برگ آن نیز، به قدر یک اوقیه یا ده درم(حدود 25گرم) و مالیدن آن نیز، جهت دفع سم عقرب و سایر سموم مفید است

ضماد برگ آن، جهت ردع ورم های گرم در ابتدا بیماری مفید است

شکوفه آن با ادویه مناسب، جهت دفع اخلاط متعفن و با ادویه مفرحه، جهت تفریح مؤثر است

مربای آن یعنی گلقند گل سیب:

جهت ضعف دل و دماغ مغز

اگر گل آن را با دو برابر آن شیره گلقند گل سرخ سرشته، مانند گل سرخ مرتب نمایند برای

برانگیختن شهوت باہ(نیروی جماع) ، نافع است

خواص سیب در سنتی

سیب میخوش

مولد خلط صالح

مسکن تشنگی و قی صفراوی و اسهال

و در سایر افعال مانند ترش آن است.

همه اقسام سیب هرگاه به خلط گرمی که در معده باشد برسد، آن را دفع می کند و خام نارس بی مزه آن مولد خلط خام و تب است

ضماد آن در ابتدای ورم های گرم، نافع است

خواص سیب ترش

سیب ترش

قابض و مسکن قی و عطش

موافق معده صفراوی

پخته آن در خمیر، جهت اسهال دموی و مصلح ادویه سمی است

خشک کرده و سویق آن با آب انار و ادویه مناسب، جهت تقویت معده و اسهال صفراوی و تسکین قی، نافع است

مصرف زیاد سیب ترش مضر سینه و باعث ایجاد ذات الریه و ریاح عروق میشود

مصلح آن گلقند و دارچینی و لعق نمودن عسل

لعق= داروهای لیسیدنی

رب سیب ترش

رب آن که آب آن را بدون شیرینی به قوام آورده باشند در آخر اول سرد و در رطوبت و خشکی، معتدل

جهت غلبه صفرا و غلیان خون و اسهال صفراوی و قی آن و رفع غم و درد سوداوی ، نافع است

مضر اسهال دموی و شش و مداومت خوردن آن مضر عصب است

مقدار مصرف

مقدار مصرف سیب هفت مثقال (24 گرم) است

بهتر است که گرم مزاج ترش و میخوش آن را تناول نماید و سرد مزاج شیرین آن را

هر چند شیرین آن مضر گرم مزاجان نیست و شیرین عفص آن مضر بلغمی مزاج نیست

نکته

اگر از خوردن آن در خود سنگینی حس کردند، باید که بالای آن آب سرد ننوشند و غذای ترش نخورند

همچنین بالای هر میوه تر و تازه نباید آب و غذای ترش خورد بلکه شیره، اسفیدباجات(سوپ ها) و مسخنات بنوشند و تا از معده منحدر نگردد غذا نخورند

سیب بی مزه برای هیچکس مناسب نیست و ردی است

روایات طب اسلامی

1- امام صادق علیه السلام فرمودند :

اگر مردم آنچه را که در سیب است میدانستند به طور حتم بیماران شان را جز با آن درمان نمی‌کردند

هان! که آن از هر چیزی زودتر به قلب سود می‌رساند و آن را خوشبو میکند.

2- امام رضا(ع) در حدیثی می فرمایند : سیب برای جلوگیری از سم و دیوانگی که به واسطه ی مرض به وجود می آید و بلغمی که غلبه داشته باشد بر انسان و در آخر حدیث می‌فرمایند: چیزی بهتر و نافع تر از سیب برای معالجه نیافتم .

3- برقی از امام صادق ع روایت کرده است که فرمود :

به تبدارانتان سیب بخورانید که چیزی سودمندتر از آن نیست

4- از ابن بکیر روایت شده که گفت: من یکسال در مدینه خون بینی شدم. از این رو یاران ما از امام صادق ع درباره چیزی که خون بینی را بند آورد پرسیدند.

حضرت فرمود به وی سویق سیب بدهید و آنان به من سویق سیب دادن و خون بینی ام قطع شد.


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.