آشنایی با زیتون

زیتون، بری و بستانی دارد که  بستانی آن درختش بزرگتر و برگ آن آبدار تر و سبزتر است

بری:صحرایی، خودرو

بستانی: باغی، کشت شده

درخت آن بعد از ۴۰ سال ثمر میدهد و تا هزارسال عمر می‌کند ( امروزه بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال ثمر میدهد)

طبع یا مزاج

رسیده آن گرم در اول با قوت قبض

نارس آن سرد و به غایت خشک

سیاه آن گرم و خشک

عملکرد و خواص زیتون

خیلی سریع به سودا و صفرا تبدیل می‌شود

تازه و یاقوتی رنگ آن مرخی معده و مغثی (ایجاد اضطراب و حالت تهوع) است

بهترین آن سبز رسیده است که در آب نمک پرورده باشند و با غذا خورده شود نه قبل و نه بعد از آن در این صورت مقوی معده و دباغی کننده آن و حبس کننده طبع و مبهی و باعث بیخوابی و لاغری است

ضماد آن جهت رفع شوره سر مفید است

ضماد نارس آن جهت سوختگی آتش مجرب است

گذاشتن مغز هسته زیتون با پیه و آرد گندم بر برص ناخن، آن را از بین می‌برد

بخور سیاه رسیده آن با هسته جهت ربو(آسم) و امراض شش نافع است

مصلح آن

مغز گردو و بادام و روغنها و سرکه است

گویند مضر شش است که مصلح آن عسل و مداومت آن محرق اخلاط است که مصلحش شیرینی ها است

برگ زیتون

در دوم گرم و خشک

ضماد آن جهت غرب چشم و ورمهای گرم و التیام پوست سر که منقطع شده باشد مفید است

ضماد برگ زیتون جهت جمره و نمله و مانع زیاد شدن آن ها می‌شود

همچنین شری و نار فارسی را نیز سود دارد

با عسل جهت داخس مفید است

مالیدن آن با آرد جو بر ماتحت و ناف جهت اسهال مفید است

جویدن آن قلاع دهان را نفع دارد

ضماد پخته آن با آب غوره به حدی که به قوام عسل برسد جهت درد دندان کرم خورده و ریزانیدن آن نافع است

همچنین آب جوشانده آن نیز درد دندان کرم خورده را سود دارد

حقنه با آب جوشانده آن جهت زخم های باطنی و مقعدی و رحم نافع است

حمول آن جهت قطع سیلان رحم و خونریزی رحم نافع است

مضمضه با آب و نمکی که زیتون در آن خیسانیده باشند جهت استحکام دندان و لثه مفید است

صمغ زیتون

از لحاظ شکل شبیه به سقمونیا و مایل به سرخی است 

طبع یا مزاج صمغ

در اول گرم و در دوم خشک

عملکرد و خواص

در تقویت ذهن قوی تر از کندر است

جهت سرفه مزمن و اخراج بلغم و رفع رطوبات جراحات مفید است

با مرهم ها جهت رویانیدن گوشت موثر است

صمغ بری آن قوی تر و مدر بول و حیض است

حمول آن جهت جرب متقرح رحم مفید است

مالیدن آن به دندان (سنون) جهت تسکین درد دندان کرم خورده مفید است

عصاره برگ زیتون که برگ  آن را بکوبند و برگ آن را بکوبند و بر آن آب بپاشند و بفشارند و بگذارند تا منعقد و خشک گردد در سیلان رطوبات و نشف آنها بهتر از سایر ادویه ها است


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.