آشنایی با زنجبیل

زنجیبل تر و تازه را به هندی ادرک و خشک آن را سونته و سندهی نامند

ماهیت آن:

ریشه ای است معروف که گیاه آن شبیه به گیاه شقاقل و از آن کوچکتر است

برگ های آن باریک و درازی آن بیشتر از یک وجب است

بی گل و ثمر است و در مازندران نیز رشد میکند

در شهرهای هند و دکهن و گجرات و بنگاله بسیار رشد میکند و همیشه تازه آن وجود دارد

کوهی و دشتی نیز می‌باشد که کوهی آن بزرگتر است

زنجبیل بی ریشه سفید و خشک بهترین نوع است

خواص زنجبیل

طبع یا مزاج

تر و تازه آن در سوم گرم و در اول خشک

خشک آن در دوم خشک با رطوبت فضلیه است

عملکرد و خواص زنجبیل

زنجبیل مقوی قوت حافظه و هاضمه و معده و کبد است

بازکننده گرفتگی کبد است

مبهی و محلل ریاح غلیظ معده و امعا است

قطع کننده بلاغم و رطوبات غلیظ چسبیده به سطح معده و امعا و غیره و خشک کننده آن ها است

ملین طبع است

خارج کننده خلط غلیظ و رطوبات دماغی و حلق است

جهت سردی اعصاب و فالج و کرم معده و یرقان سدی نافع است

برای تقطیر بول که از سردی ایجاد شده است و ضعف آلات بول مفید است

برای اسهال که از فساد غذا باشد

رفع سموم حیوانی و تسکین تشنگی بلغمی

با نبات و کندر جهت رفع مضرت میوه های تازه و رطوبت معده

با زرده تخم عسلی(نیم برشت) جهت زیاد کردن منی و غلظت آن

با تربد مسهل رطوبات مفاصل و ساقین و کمک کننده قوت مسهله تربد است

با خولنجان و پسته جهت تقویت نیروی جنسی(باه) که از اسرار است

سرمه کشیدن آن (اکتحال) جهت غشاوه و سبل و بیاض مفید است

در دهان نگه داشتن آن رفع کننده تشنگی بلغمی است

ضماد آن جهت تقویت اعضاء و کزاز و رفع ریاح و بواسیر و دردهای سرد و ورم سرد بلغمی و مایی و ریحی بیضه ها و سایر اعضا نافع است

خواص زنجبیل

مضرات

زنجبیل مضر حلق است مصلح آن عسل و روغن بادام

مقدار مصرف

تا ۵ گرم

جایگزین آن

دارفلفل است

و جوارش و مربای آن


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.