آشنایی با روغن زیتون

روغن زیتون در منابع طبی با نام زیت آمده است

ماهیت آن

منظور از زیت، روغنی که است که از زیتون رسیده می‌گیرند که مغشوش و غیر مغشوش دارد (قاطی پاتی دارد)

علامت خالص بدون قاطی آن است که اجزای آن زود بر سطح بدن منتشر می‌گردد و از هم منقطع نمی‌شود به خلاف مغشوش آن.

طبع یا مزاج آن

در دوم گرم و با خشکی و قبضی

عملکرد و خواص روغن زیتون

آشامیدن ۵۰ گرم از آن با ۳۰۰ گرم آب و یا ماء الشعیر طبی مسهل قوی است و همچنین برای درد اعضاء و سیاتیک(عرق النسا) مفید است

قی کردن با آن جهت دفع سمیت ادویه مناسب است

حقنه با آن جهت رفع قولنج ورمی و سدی و درد کمر و مفاصل و سیاتیک(عرق النسا) مفید است

روغن مالی با آن جهت دردهای سرد و با مرهم ها جهت التیام و اصلاح زخم ها مفید است

مقدار مصرف

به تنهایی تا ۲۴ گرم

روغن زیتون عتیق

زیت العتیق

زمانی که از ساخت روغن زیتون یکسال بگذرد آن را زیت العتیق نامند که طبیعت آن گرم تر از روغن تازه است

عملکرد و خواص زیت العتیق

محلل و ملین طبع و پوست است

مصلح ادویه و ضعیف کننده قوت های آن ها است

مانع جمود اعضاء و رفع کننده ضرر سرما است

سرمه(اکتحال) با آن مقوی بینایی است و رفع کننده بیض رقیق و جرب و سلاق و در نزول آب قائم مقام قدح است

زمانی که آن را گرم کنند و بر موضع عقرب گزیده بمالند درد آن را تسکین میکند

اگر روغن زیتون تازه را بجوشانند تا به نصف برسد جایگزین عتیق است

آنچه که از آن هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان است و هرچه کهنه تر شود قوی تر می‌گردد و گویند تا چهل هزار سال قوت آن باقی میماند

اگر زیتون را با هم وزن آن آب بجوشانند تا آب بسوزد و همچنین تا شصت مرتبه این کار را تکرار کنند و سپس روغن را بجوشانند تا به نصف برسد به مراتب بهتر از روغن بلسان است و از اسرار عجیب شمرده اند

روغن زیتون

زیت الانفاق

روغنی که از زیتون نارسیده می‌گیرند زیت الانفاق نامند و بهترینش آن است که بدون سوزش و تیزی باشد (لذغ و حدت)

طبیعت زیت الانفاق

معتدل با قوت قابضه بعضی ها گفتن در آخر اول سرد و خشک

عملکرد و خواص زیت الانفاق

چاق کننده بدن است

مقوی لثه و دندان و اعضاء است

موافق معده و صاف کننده اخلاط است

بازکننده گرفتگی های عروق (سدد)

قطع کننده عفونت و مانع از ادرار و عرق است

جهت شکستن سنگ ها و ادرار بول نافع است

اگر ۵۳ گرم آن را با هم وزن آن عسل و یک سوم آن کندر و به طوری مساوی روغن سیاهدانه مخلوط کنند و ۳ روز در حمام بیاشامند و در آن روز آب سرد نیاشامند از تمام دردهای سرد و خدر( بی‌حسی و…) و فالج و امثال آنها نجات پیدا می‌کنند

در پیران باعث هیجان شهوت جنسی(باه) می‌شود

روغن زیتون متعفن یعنی روغنی که از زیتون متعفن می‌گیرند ، مولد خلط فاسد و بسیار مبخر و مولد حکه است مصلحش شربت بنفشه است

روغن زیتون بری(صحرایی) را در سایر افعال و خواص قایم مقام روغن گل سرخ دانسته اند و رادع و سردکننده و مانع عرق و مانع از سفید شدن مو می‌شود

همچنین مقوی سستی دندان و مانع سیلان رطوبات زبان کوچک و قطع کننده خون لثه است

نکته

جمعی از اطبا تمام خواص گفته شده تا اینجا را متعلق به تمام روغن زیتون ها می‌دانند و مخصوص به نوع خاصی نمی‌دانند

روغن مالی هر روز با روغن زیتون مانع پیری و زیبا کننده  مو و مانع ریختن و اسقاط آن است همچنین قطع کننده تعفن اخلاط و تقویت اعضاء می‌کند

روش روغن گیری زیتون

زیتون را در آفتاب قرار داده یا در ظرفی کرده و در تنور گرم گذارند تا پژمرده و نرم گردد سپس کوبیده و روغن آن را فشرده و می‌گیرند

یا آنکه در آب بجوشانند تا پخته گردد و سپس مالیده و صاف کرده آن را باز بجوشانند تا آب بخار شود و روغن بماند اما احتیاط کنند که روغن نسوزد

آنچه که بر آن نمک میزنند و می‌گذارند تا نرم گردد سپس مالیده فشرده و روغن آن را میگیرند بی خاصیت تر از بقیه است 

در روایات

1- امیرالمومنین علیه السلام فرمود: با روغن زیتون چرب کنید و خورش بسازید که آن روغن پاکان و خورش برگزیدگان است، دوبار در قدس شنا کرده، آغاز و پایان آن با برکت است و با وجود آن، هیچ دردی زیان نمیرساند.

2- از رسول خد صلوات الله علیه روایت شده است که فرمود:

بر شما باد به روغن زیتون، زیرا تلخه را برطرف میکند، بلغم را از میان میبرد، اعصاب را نیرومند می‌کند، بیماری را از میان میبرد، اخلاق را نیکو می‌گرداند، روان را شاد می‌سازد و اندوه را میزداید.


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دراسه فی طب الرسول المصطفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.