خواص تخم شوید در طب طبیعی

تخم شوید ریزتر از تخم رازیانه و اندکی پهن به اندازه نصف دانه رازیانه در طول است

مزاج یا طبیعت

گرمتر و خشکتر از برگ گیاه است

درجه سوم گرم و خشک

معنی درجه ادویه را اینجا توضیح دادم کلیک کن

افعال و خواص تخم شوید

 1. استفاده از تخم شوید در غذاها و ترشیها اصلاح معده میکند و مانع از ترش کردن معده بعد از غذا میشود.
 2. خوردن ترشی آن بعد از غذا قی آور قوی است
 3. مدر بول و حیض و شیر است و از برگش در این زمینه قوی تر است
 4. همراه نان سمنو و ماست براى شکم ‏درد استفاده میکنند.
 5. تخم سوخته شوید با عسل برای بیماری های مقعد و بواسیر به صورت خوراکی یا ضمادی مورد استفاده قرار میگیرد
 6. خوردن تخم سوخته شوید با اندکی شیشه سائیده شده، آنقدر که غبار شده باشد (رماد زجاج) به همراه عسل برای شکستن سنگ کلیه و مثانه (تفتیت حصاه) و عسر البول (دشواری در ادرار، شاش بند) مجرب است.(امتحان شده و جواب داده)
 7. ذرور آن مجفف قروح رطبه و پرچرک و جهت قرحه قضیب بیعدیل است
  • یعنی پاشیدن تخم شوید آسیاب شده، زخم ها و جراحت های چرک دار را بهم آورده و خشک میکند همچنین در درمان زخم آلت تناسلی مردانه نیز بی مانند است
  • در کتب طب انتزاعی این خاصیت برای شوید خشک هم بیان شده است

پرهیزات و منع مصرف

برای گرم مزاجان و افرادی که غثیان (دل بهم خوردگی ، حالت تهوع و…) دارند ضرر دارد

مصرف زیاد آن مضعف (ضعیف کننده):

 دماغ (مغز)

 باصره (چشم ها)

 باه (میل جنسی)

مجفف منی (خشک کننده)

در دوران بارداری از مصرف آن پرهیز شود

مصلح تخم شوید

ترشیهای طبیعی

مقدار مصرف

تا 3 درهم (7.25 گرم)


منابع:

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

پیام بهارستان

کتب طبى انتزاعى (فارسى)

على خان، محمد صادق، مخازن التعلیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.