بررسی خرما

خرما در منابع با نام های تمر، کهجور، چهارا نیز آمده است

ماهیت آن:

معروف است و نر و ماده می باشد

نر آن طلع و خوشه بر می آورد و میوه نمیدهد، به خلاف ماده آن

در خوشه های طلع هر دو نوع گردی می باشد، که آن را گشن می نامند و در ابتدای ظهور خامی، گرد نر را بر ماده می زنند، میوه آن بالیده و شیرین و شاداب و تخم آن کوچک می گردد و الا خوب نمی شود

از ابتدای تکون تا انتها و کمال بلوغ و رسیدگی ، هفت مرتبه مقرر کرده اند و هر مرتبه را به نامی موسوم،

اول را طلع و لیع

دوم را بلح

سوم را خلال

چهارم را بسر

پنجم را قسب

ششم را رطب

هفتم را تمر(خرما)

خرما به حسب اماکن و شهرها، مختلف می باشد و بهترین اماکن که خرما در آن خوب می شود، جهرم از توابع فارس است سپس عمان سپس جاهای دیگر.

بهترین اصناف غیر جهرمی آن آزاد، سپس مکتوم سپس خستاوی است که پوست آن نازک و مغز آن بسیار و تخم آن کوچک و شیرین رسیده بی ریشه باشد.

طبیعت یا مزاج خرما

در دوم گرم و در اول خشک

بعضی در اول تر دانسته اند.

خواص خرما

افعال و خواص آن

کثیر الغذا

مولد خون متین

جهت فالج و لقوه و اعیاء

تقویت کلیه لاغر شده

چاق کننده بدن

افزایش نیروی جنسی سردمزاجان (باه)

درمان امراض سرد و بلغمی

درد کمر و تلیین مفاصل

موافق سینه و شش سرد

آشامیدن جوشانده آن با حلبه، جهت تب بلغمی و شکستن سنگ ها مجرب است

با برنج، جهت چاق شدن افراد لاغر

خیسانیده آن در شیر تازه دوشیده، مخصوصا با اندکی دارچینی و آشامیدن شیر تازه دوشیده بعد از آن، در تقویت باه(نیروی جنسی) بی عدیل(بی مانند) دانسته اند.

مضرات:

سنگین ودیر هضم و ایجاد گرفتگی میکند (مسدد)

مضر گرم مزاجان و ساکنین شهرهای گرم

مصرف زیاد آن توسط ساکنین شهرهایی که در شهرشون خرما رشد نمیکند جایز نیست

مولد سودا و گرفتگی کبد و طحال

محرق خون

معفن اخلاط

سردرد آور

مورث قلاع دهان و رمد و درد دندان

مصلح آن

 آب انار

سکنجبین

روغنها

خشخاش

بادام پوست کنده خوردن

شستن دهان بعد از خوردن آن با آب نیمگرم خصوص که سماق در آن خیسانیده باشند مانع ضعف دندان و قلاع دهان و خناق است

مصلح سده (گرفتگی) آن در سردمزاجان جوارشات مسهله به عصر مانند هلیلجات

بالجمله در گرم مزاجان موجب بیماری های بسیار میشود

و در سرمزاجان باعث ازبین رفتن بیماری های سرد و رطوبات بلیه

خواص هسته خرما

هسته خرما

تخم آن گرم و خشک و صحیح آن است که مرکب القوی است با سردی بسیار و حرارت کم و شدید القبض

آشامیدن آب جوشانده هسته خرما، جهت شکستن سنگ ها مفید است

ساییده آن، جهت رفع اسهال و بستن شکم به قوت

پاشیدن پودر سوخته آن، جهت زخم های خبیثه

شسته شده آن، جهت التصاق جراحات تازه و ریختن احداب عین و سبل و زخم های آن و حدت بصر و سیاهی چشم، نافع است


منابع:

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.