آشنایی با حنا

حنا در منابع با نام های ارقان و فقولیون و مهندی نیز آمده است

ماهیت آن

گیاه معروفی است که ارتفاع آن به یک متر و بیشتر می‌رسد در هند و بنگاله تا به ۳ متر نیز می‌رسد ساق آن سرخ رنگ و برگ آن شبیه به برگ انار و مورد اما از آنها نازک تر و کوچکتر و نرم‌تر است

گیاه حنا مانند مورد خزان ندارد و در فصل بارش که گرما و محل آفتاب در برج سرطان تا آخر میزان است سبزتر و رعناتر است و بیشتر رشد میکند

گل آن را فاغیه نامند که سرخ مایل به سفیدی و خوشبو است

در بعضی از شهرها مثل بنگاله سالی دوبار گل می‌دهد یکی در ایام بارش و دیگری در زمستان.

ثمر آن به اندازه فلفل است و در کل شبیه به اسپند، پوست آن نازک و خوشه دار و در جوف آن دانه های ریز قرار دارد

گویند نر و ماده دارد برگ نر آن عریض و بزرگ و برگ ماده آن کوچک و سبزتر و بعد از ساییدن رنگین تر است

گیاه حنا

طبع یا مزاج حنا

مرکب القوا است 

مایل به سردی و در دوم خشک

عملکرد و خواص حنا

در بیماری های سر و چشم و دهان

 • ضماد و مالیدن آن
  • با برگ گردو به مقدار مساوی جهت بیضه(دردی که هرازگاهی میگیرد) و خوذه(نوعی سردرد) و شقیقه و سردرد ریحی و بلغمی مجرب است
  • با سرکه بر پیشانی جهت رفع سردرد
  • با زفت و روغن گل جهت زخم های سر
  • با قطران و روغن زیتون جهت رویاندن مو

ضماد یا مالیدن حنا بر پیشانی و صدغین مخصوصا اگر با آب گشنیز خمیر کرده باشند مانع ریختن مواد به چشم می‌شود

مضمضه با جوشانده آن جهت زخم های دهان و قلاع اطفال مفید است

ضماد آن بر کف پا در زمان شروع آبله مانع از ایجاد آبله در چشم می‌شود مخصوصا اگر به حنا، مقداری عصفر و زعفران نیز آمیخته باشند

در احادیث آمده است که حنا سید ریاحین است و رنگ کردن(خضاب) با آن شعار مسلمانان بوده و سردرد را از بین می‌برد و قوت بینایی را افزایش می‌دهد و نیروی جنسی(باه) راقوی میکند.

رنگ حنا

در بیماری های معده و کبد و طحال و مجاری ادراری و رحم و جذام و طاعون و وبا و غیره نافع است

خوردن ۲ گرم از جرم آن یا ۳۴ گرم از خیسانده آن بالخاصیه جهت یرقان (زردی) و طحال و سنگ کلیه و مثانه و سختی ادرار و رفع احتباس آن مفید است

مصرف ۱۰ روز متوالی آن جهت وبا و زخم های مجاری ادراری و ادرار بول و حیض و همچنین روییدن ناخن اصلی به جای ناخن کج و خورده شده مفید است

آشامیدن خیسانده آن(نقوع) با هفت مثقال (۲۴ گرم) شکر در ابتدای جذام به غایت نافع است

ریختن جوشانده آن (نطول) جهت جمرت و سوختگی با آتش سودمند است

 • مالیدن آن(طلای کردن)
  • برای ورم های گرم که از آن زردآب خارج میشود مفید است
  • با روغن گل برای رفع جرب (خارش) نافع است
  • با آب برگ بید انجیر برای شقاق مزمن و درد زانو مجرب است
  • با گل حرف برای فتق و قیله مفید است

پاشیدن پودر خشک آن جهت خشک کردن زخم ها نافع است

ضماد برگ خشک کوبیده و سرشته شده با پیه بز جهت التیام زخم ها مخصوصا زخم گوشه ناخن مفید است

آشامیدن تخم حنا به مقدار ۳.۵ گرم با عسل و کتیرا جهت تقویت مغز به غایت نافع است

گل حنا معتدل و لطیف است

یک ۳.۵ گرم آن با ۳ اوقیه آب و عسل جهت رفع انواع سردرد و قطع نزلات و خشک کردن رطوبات نافع است

مالیدن آن با سرکه برای سردرد و به تنهایی برای فالج و بیماری های دماغی و عصبانی و درد اعصاب و رفع خناق و التیام زخم ها سودمند است

با موم و روغن گل سرخ جهت درد پهلو و گرفتگی اعضا و با ادویه مخصوص طحال جهت ورم و درد و نفخ آن مفید است

جوانساز و زیباسازی پوست با روغن گل حنا 

روغن گل حنا که روغن فاغیه نامند که مانند روغن گل سرخ درست میشود گرم و محلل و مقوی موی و نیکو کننده پوست صورت است.

جایگزین آن

روغن مرزنجوش است

روغن برگ حنا نیز مقوی و محلل و رفع کننده دردها و تمدد اعصاب و مفاصل است

مضرات

مضر حلق و ریه است

مصلح آن کتیرا و لعاب بزرقطونا است

زنان باردار از خوردن و استعمال آن خودداری کنند

مقدار مصرف

تا ۳.۵ گرم و بیشتر از آن کشنده است


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.