آشنایی با حاشا

حاشا در منابع با نام های تومس، صعتر الحمیر نیز آمده است

ماهیت آن

نوعی از پونه کوهی است شبیه به آویشن

به ارتفاع یک وجب و شاخه های آن باریک و پربرگ با برگ های ریز که بر آن کرکی است مانند پنبه

گل آن ریز و مدور(گرد) و سفید مایل به بنفش و سرخ

تخم آن کوچکتر از خردل

محل رویش آن در سنگلاخ ها است

طبیعت یا مزاج

در سوم گرم و خشک

افعال و خواص حاشا

 • گرم کننده قوی (مسخن)
 • مدر بول و حیض و عرق و شیر
 • بازکننده گرفتگی احشاء
 • پاک کننده سینه و شش
 • جهت تنگی نفس و سرفه نافع است
 • تقویت کننده معده و کبد و طحال و کلیه
 •  تحلیل کننده خون منجمد تریاق سموم سرد حیوانی و گیاهی
 • حبس کننده نفث الدم(خونی که از دهان خارج میشود)
 • مقطع و مسهل بلغم
 • خارج کننده انواع کرم معده
 • شکوفه خالص آن مسهل سودا و قائم مقام افتیمون است
 • شکوفه آن با نمک و سرکه باعث زیاد شدن تلطیف و تقطیع آن است
 • اگر ۴.۸ گرم حاشا را با نمک و سرکه بیاشامند، اسهال کیموس بلغمی نماید
 • اگر ۷ گرم آن را با عسل خمیر کنند و با آب گرم بیاشامند، جهت:
  • فالج
  • لقوه
  • نسیان(فراموشی)
  • صرع
  • کزاز
  • تقویت کلیه و باه
  • رفع درد دهن و حلق و نفث بلاغم و بازکردن قولنج نافع است
 • اگر مقدار کمی به غذا اضافه کنند مانند سبزی ها بخورند:
  • ضعف چشم را نافع است
  • قوت بینایی را حفظ می‌کند
  • ضعف معده و کبد ایجاد شده از اخلاط فاسد را از بین میبرد
  • کمک به هضم غذا می‌کند
 • آشامیدن جوشانده آن با عسل جهت
  • سختی نفس کشیدن (عسرالنفس)
  • نفس انتصابی
  • اخراج حیات
  • ادرار حیض و بول
 • لعوق آن با عسل مفید است جهت
  • اسهال نفث بلغم و فضولات جمع شده در سینه
  • سرفه
  • تنگی نفس
 • ضماد آن با سرکه جهت
  • تحلیل ورم های بلغمی تازه
  • تحلیل خون منجمد در اعضاء
  • از بین بردن نمش و ثالیل(زگیل) برآمده و خشک که به یونانی افروخودیس مینامند

مضرات

مضر ریه است

زنان باردار از مصرف آن خودداری نمایند

مصلح آن

نعناع

مقدارمصرف:

از ۷ تا ۱۲ گرم

جایگزین آن

در تنقیه نصف وزن آن افتیمون و در غیر تنقیه یک و نیم برابر آن آویشن

حاشا در جمیع افعال قوی تر از آویشن است


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.