آشنایی با جگر کبابی

کبد در منابع با نام های جگر، مروسیا، هفابرا، بورک، کلیجا نیز آمده است

ماهیت آن

عضوی است مرکب و از اعضای رئیسه بدن حیوانات میباشد

مبدا قوت و روح طبیعی و محل هضم کیموس معده و اخلاط است.

بهترین آن برای مصرف جگر طیور است مخصوصا دجاج و اردک (بط) و مرغابی چاق جوان که غذای آنها میوه و حبوب رسیده شیرین باشد

بهترین جگر در چهارپایان بزغاله و بچه گوسفند یکساله چاق است

و بدترین آن برای حیوانات بزرگ پیر مخصوصا حیوانات وحشی است

طبع یا مزاج جگر

گرم و تر

عملکرد و خواص

غلیظ دیرهضم

خون تولید شده از آن در مجاری به کندی حرکت میکند و سریع متعفن میشود مگر آنکه با نمک و سرکه و آبکامه و دارچین و کرویا و گشنیز خشک بر آن زده باشند و بر روی آتش به خوبی آن را بریان کرده باشند

مصلح آن در گرم مزاجان سرکه و گشنیز و در سردمزاجان ادویه گرمی که گفته شد و جوارشات مناسب

اگر شرحه کرده باشند و بر آن نمک و صمغ عربی پاشیده و بریان نموده باشند جهت زخم امعا و اسهال موثر است به شرط آنکه قوت هاضمه فرد قوی باشد

جگر بز بالخاصیه در افرادی که بیماری صرع دارند محرک صرع است

خوردن ناشتا کبد الاغ برای صرع مفید است


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.