بررسی جو -شعیر

شعیر به فارسی جو

از حبوبات معروف است.

بهترین آن سفید رسیده و بالیده تازه آن است و کهنه که یکسال از آن گذشته باشد بسیار زبون و بی خاصیت است

طبیعت یا مزاج

در آخر اول سرد و خشک

جهت آشنایی با درجه مزاج ادویه کلیک کن

افعال و خواص جو

قلیل الغذاتر از گندم و با قوت جالیه (شستشو دهنده) و قابضه و خشک کننده و رادعه

مسکن :

مسکن غلیان صفرا و خون و عطش و حدت تب های خیلی گرم (حمیات حاره حاد) و سل و دق

باعث لاغری بدن میشود

پخته آن با نصف وزن آن خشخاش کوبیده، مانند حریره جهت سردرد گرم (صداع حاره) و به اضافه قرطم جهت اخراج بلغم لزج و منع شری و باز کننده گرفتگی های عروقی

پخته آن با عناب و سپستان و انجیر و پرسیاوشان جهت درد سینه و سرفه مجرب است

ضماد آرد جو

رادع و محلل ورم های سفت و گشاینده دمامیل گرم

به تنهایی یا با تخم خبازی به وزن مساوی جهت سل و ذات الجنب و ورم های زیر بغل و سینه و پستان و بناگوش و سایر اعضا

به دستور با کمی ریوند چینی جهت ورم هایی که حرارت آنها در کمال حدت(تندی) نباشد

با سرکه جهت ورم های صفراوی و شری و اگر آرد جو نبود، جو پوست کنده را با آب و یا عصاره (آبی که از فشردن گیاه بدست میاد) گیاهان مناسب ساییده و استفاده میکنند.

با آب میوه به جهت نقرس گرم

با آب گشنیز تازه جهت تحلیل خنازیر و ورم های گرم سفت و ورم گلو

با رازیانه و تخم کتان و زفت و ادرار اطفال جهت تحلیل ورم های سفت و گشودن دمل

با اکلیل ملک و پوست خشخاش جهت ذات الجنب و نقرس

جوشانده آرد جو با سرکه جهت جرب و حکه

و با بنگ و افیون و آب برگ کاهو و مانند آن جهت سردرد و ورم چشم ونزلات و باد سرخ و مستحکم نمودن عضو مکسور(شکسته) و مرضوض(کوبیده شده)

مالیدن آن با انجیر یا آب عسل (ماء العسل) جهت تحلیل ورم های بلغمی و گرم به غایت موثر است

ضماد (بستن دارو بر عضو) سوخته آن با سرکه جهت کلف و حزاز (شوره سر) نافع است

سویق آن یعنی آرد بو داده آن، سردکننده و تغذیه آن بیشتر از سویق گندم است

آشامیدن سویق جو با قدری شکر بهترین غذا برای اطفال و کودکان است

مسکن عطش و گر گرفتگی داخلی است

نان جو

سنگین و دیر هضم است

و نفاخ است

اگر خمیر آن را بگذارند تا ترش شود و سپس در دوغ حل کنند و یک شب بماند سپس بنوشند جهت:

تسکین غلیان خون صفراوی و گرگرفتگی(حرارت) داخلی و تشنگی مفرط و قی صفراوی و تبهای حاره و اسهال صفراوی و حکه بی عدیل است (بی مانند).

مصلح

شکر و با نبات خوردن

لبن یتوعات

انیسون

روغن های طبیعی

مصلح سویق جو:

شستن (مغسول نمودن) و با شیرینی خوردن

مضرات و منع مصرف

مضر مثانه است

برای سرد مزاجان ضرر دارد

نفاخ است

برای افراد خیلی لاغر ضرر دارد

افرادی مشکل معده مخصوصا نفخ دارن نباید مصرف کنند


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.