جدول اوزان طبی به گرم

محاسبه این اوزان بر اساس منابع طب طبیعی است و ممکن است با مقدار وزن های امروزی متفاوت باشد

به طور مثال هر یک من امروز 3 کیلوگرمه اما در طب 2 رطل است

یا محاسبه مثقال امروزی براساس صیرفی است یعنی 4.608 گرم.

مثقال3.456 گرم
دانگ،دانق0.4032 گرم
درهم، درم، درم سنگ2.4192 گرم
جو متوسط0.0504 گرم
حبه0.0504 گرم
قیراط0.2016 گرم
اوقیه25.92 گرم
رطل311.04 گرم
من622.08 گرم
نخود0.192 گرم
سیر15 مثقال صیرفی یا 5 توله
69.12 گرم
طسوج0.1008 گرم
توله13.824 گرم
ماشه 1.152 گرم
سرخ0.144 گرم
برنج0.018 گرم
گردوتقریبا یک توله است
کُرمه1.8144 گرم

منابع:

حکیم مؤمن، سید محمد مؤمن بن محمد زمان، تحفه المؤمنین

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

جمعى از نویسندگان، گنجینه بهارستان

رازى، محمد بن زکریا، من لا یحضره الطبیب

رازى، محمد بن زکریا، المنصوری فی الطب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.