آشنایی با تین فیل

تین فیل در منابع با نام های جوزالحبشه، جوزالشرک، فلفل السودان نیز آمده است

ماهیت آن:

گیاهی است شبیه به جوز شامی و ثمر آن به اندازه گردو اما بیضی شکل(دراز و مستدیر)

پوست آن نازکتر از گردو و سرخ رنگ و در سنبله می‌رسد و بعد از خشکی تیره رنگ و چین دار می‌شود و خود به خود از آن جدا می‌گردد

در زیر آن پوست صلبی و در جوف آن هسته ها که شبیه به هسته انگور است خوشبو با اندکی تندی و اهل مصر آن را فلفل سودان نامند و گویند در تیزی و تندی بیشتر از فلفل است

رنگ آن مایل به تیرگی و بنفشی و سرخی

خواص تین فیل

طبیعت یا مزاج تین فیل

در سوم گرم و خشک

افعال و خواص

خواص گیاه تین فیل

محلل ریاح

درد شکم شدید (مغص)

بازکننده گرفتگی ها

رافع درد ورک و عرق النسا (سیاتیک)

رفع بیخوابی ایجاد شده از سردی

مهیج باه(نیروی جنسی) و اشتها

با آب گرم مدر بول و درد مثانه

آب جوشانده آن جهت شکستن سنگ ها مفید است

روغن آن جهت فالج و لقوه و درد کمر و قولنج و ورم های رخو و درد سایر اعضا مفید است

مقدار مصرف

تا ۳.۴ گرم (یک مثقال)

مضرات

مضر ریه و مصدع

مصلح آن

کتیرا

زنان باردار از مصرف تین فیل پرهیز نمایند

جایگزین آن

نصف آن فلفل

در تحریک باه انجره

روش درست کردن روغن تین فیل

تین فیل را ساییده و با صد برابر آن آب جوش می‌دهند تا به یک چهارم برسد سپس آب را صاف کرده و با هم وزنش روغن زیتون مخلوط نموده و با حرارت ملایم طبخ می‌دهند تا آب برود و روغن بماند


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.