بررسی توت

توت میوه درختی است معروف، شیرین و ترش میباشد

شیرین آن را نبطی و ترش آن را شامی نامند

بهترین هر دو نوع رسیده و شاداب آن است

طبیعت یا مزاج

شیرین آن

گرم در آخر اول و تر در آخر دوم

بسیار شیرین آن تا دوم گرم با قوت قابضه

افعال و خواص توت

مولد خون صالح

مرطب دماغ (مغز)

بازکننده گرفتگی های عروقی

مصلح کبد و فساد طحال

چاق کننده بدن و اشتها آور

مقوی پیه کلیه

مدر بول

ملین طبع

جهت آبله و حصبه نافع است

در پختن (انضاج) شبیه به انجیر و سریع الاستحاله به خلط حاضر

شیخ الرئیس و صاحب شفاء الاقسام گفتند فاسد کننده خون است و ایجاد سردرد و معده را فاسد میکند

مصلح آن

سکنجبین ترش در سردمزاجان و کسی که زود تب میکند

جوارش کمونی

توت ترش

در دوم سرد و در اول خشک و قابض است مخصوصا خشک آن که قایم مقام سماق است.

افعال و خواص توت ترش

ملطف

بازکننده

مسکن حدت خون

قطع کننده و برنده صفرا

رادع

محلل ورم های گرم حلق وحنجره

مانع ریختن مواد گرم به خلق و زبان و سایر اعضاء به خاطر قوت قبضی که دارد

مسکن عطش

اشتها آور

غرغره با آب آن و به دستور با رب آن جهت زخم های خبیثه دهان و قلاع و بثور و ردع و تحلیل ورم های حلق و کام و زبان و تقویت آن آزموده شده است مخصوصا با کمک کننده آن مثل آب برگ گشنیز تازه و آب برگ کاسنی و شب یمانی و مازو و سک و مر و زعفران و میوع طرفا و ایرسا و کندر، هریک با توجه به نیاز از جمله ردع و تحلیل و پاک کردن

آشامیدن آن جهت زخم امعا و اسهال گرم و ذوسنطاریا و سایر مواد جلب شده به سوی معده مخصوصا توت خشک در این زمینه با معینات و مقویات آن مفید است

مضرات

مضر سینه و شش و عصب

بعد از مصرف توت نباید غذاهای ترش مصرف کرد مخصوصا شامی آن.  

مصلح آن

عسل و آب انار

جوارشات و اطریفل صغیر

توت خشک

بیخ(ریشه) توت

جوشانده هشت مثقال(27.5 گرم) ریشه توت جهت خارج کردن حب القرع (نوعی کرم روده) مخصوصا اگر برگ شفتالو به آن اضافه کرده باشند

به دستور جوشانده نیم کوفته آن در یک رطل(311 گرم) آب که به یک چهارم رسیده باشد به همراه شکر و عسل و یا انجیر هم با آن پخته باشند جهت خانق النمر (گیاه سمی است) و سایر سموم و برسام و جنون و درد کمر و پشت که از خلط خام باشد به غایت نافع است

جوشانده برگ توت نیز همین اثر را دارد و غرغره آن جهت ذبحه و خنازیر نافع است

به دستور ضماد آن و جوشانده هشت درهم(19 گرم) ریشه آن با سه اوقیه(77 گرم) انجیر که در نود مثقال (311 گرم) آب جوشانده باشند تا آب آن به نصف برسد مسهل قوی سوداست

نطول آن جهت درد دندان و تحلیل ورمهای بزرگ نافع است

اگر هفت اوقیه(181 گرم) آب ریشه توت را که از شکافتن آن گرفته باشند با یک اوقیه(25.92 گرم) برگ انگور و انجیر سیاه با مقداری آب تصفیه شده در زودپز کرده و بجوشانند تا یک ششم آن بماند و سپس موی را با آن بشورند رنگ موی قوی است و مجرب (امتحان شده) است.

همچنین جوشانده برگ ترش توت با برگ انگور و انجیر سیاه نیز همین اثر را دارد

برگ توت

دهان:

مضمضه به رب ترش آن جهت ورم و بثور دهان

غرغره با آن جهت ورم حلق و خناق و ذبحه

به دستور جوشانده برگ و همچنین جوشانده پوست و برگ آن جهت درد دندان نافع است

خاییدن صمغ آن نیز همین اثر را دارد

جوشانده ریشه آن مرخی (سست کننده) دندان است

ورم ها و زخم ها

ضماد آن با سرکه در حمام ، جهت شری مزمن و زخم های خبیثه خشک

به دستور عصاره آن و مالیدن برگ آن با روغن زیتون جهت زخم و سوختگی آتش

ضماد برگ ساییده آن به تنهایی جهت بثور و زخم های اکثر اندام ها و جرب رطب و خشک نافع است

توت نارس

بسیار قابض است

ضماد آن با سرکه جهت رفع شقاق و شری و به تنهایی نیز جهت کعبین و ما بین انگشتان سریع الاثر و آزموده شده است.

سموم

آشامیدن یک اوقیه ونیم عصاره برگ آن جهت گزیدن رتیل و هوام و پوست درخت توت شامی تریاق شوکران است


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.