بررسی سیر در طب طبیعی

سیر غذا و دارویی است پر از منفعت که با قوت خودش صحت و سلامتی بدن را حفظ میکنه حرارت غریزی را تقویت و گرفتگی رگ ها را برطرف میکند

حرارت و رطوبت غریزی عامل حیات (زنده بودن) است پس تقویت حرارت غریزی مخصوصا در سن پیری باعث افزایش طول عمر میشود

هیچ آشپزخانه ای و هیچ خورشتی نباید خالی از سیر باشد

تمام بیماری های سرد را سود دارد.

فهرست مطالب

 نام ها

به فارسی سیر

به عربی ثوم

به انگلیسی Garlic

ماهیت

3 نوع سیر داریم بیابانی و کوهی و بستانی

بستانی یعنی کشت شده توسط انسان

بستانی آن دو مدل است

مدل اول دانه دانه است (همین سیر معمولیا)

مدل دوم دانه دانه نیست شبیه پیاز کوچک است مدل کوهی هم همین شکلیه که به جفتش موسیر میگن

پهنای برگ موسیر مانند نرگس و گل آن بنفش رنگ  و بیخ (ریشه) آن یک دانه به اندازه پیاز کوچک است.

بوی موسیر مشابه سیر است اما ماندگاریش کمتره

 نوع صحرایی را به عربی ثوم الحیه و به یونانی اسقوردیون میگن

پ.ن:  با توجه به مشخصاتی که در منابع نوشته شده سیر صحرایی یا اسقوردین و یا ثوم الحیه از خانواده موسیره که پهنای برگش کمتر و رنگ گلش مایل به قرمزه و بیخ آن دوقلوست. این مشخصات شبیه موسیر shallot است

بهترین نوع سیر بستانی دانه دانه با دانه های درشت است

نوع کوهی یعنی موسیر برای سیر ترشی بهتره

یک نوع دیگری از سیر وجود داره که بین سیر و کراث (تره) است که به آن کراثی میگویند

در تمام انواع سیر نوع تازه آن بهتر از کهنه است

مزاج سیر

طبیعت یا مزاج

در سوم گرم و خشک با رطوبت فضلیه و حرارت آن شبیه حرارت غریزی بدن است

رطوبت فضلیه: رطوبتی است که به خاطر  غلظت زیاد در معده هضم نمیشود و به صورت ریح یا نفخ به رگ ها وارد میشه، که بیماری و خواص خاص خودشو داره

مثلا یکی از بیمارهایی که میتونه تولید کنه ضعف بینایی و یکی از خواص آن تقویت نعوظ است

نوع صحرایی آن در درجه چهارم گرم و خشک است

معنی درجات قوای ادویه را اینجا توضیح دادم کلیک کن

هیچ داروی درجه چهاری نیست که کشنده و یا فاسد کننده تن نباشه بجز سیر که اصلاح کننده بدن است و معجون هایی که با آن درست میکنن در درمان تمام بیماری های سرد سود داره

گل سیر
گل سیر

افعال و خواص سیر

خواص سیر عبارت است از

1- محلل (یعنی اخلاطی که به موضعی میچسبند را تحلیل و تبدیل به بخار و از بدن خارج میکند)

2- جالی (یعنی پاک کننده و کارش پاک کردن رطوبات لزج از سطح عضو و سوراخ های ریز بدن است)

3- مفتح (بازکننده عروق)

4- مجفف رطوبات معده و مفاصل (خشک کننده رطوبات ….)

5- رقیق کننده خون

6- مدر بول و حیض و عرق

7- دارای قوت تریاقیت (پادزهری)

تریاق به فارسی تریاک = هرچیزی که روح و قوت بدن را در مقابل سم حفظ کنه تا بدن بتونه سم را دفع کنه تریاق گویند دلیل اینکه به افیون (شیره خشخاش و…) تریاک میگن به این خاطر که در حفظ قوت با تریاق مشترک است

8- مفرح جلد (شاداب کننده پوست)

9- خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال حافظ صحت مزاج  است

10- خوردن آن ضرر آب های کدر (آب چاه و تصفیه نشده) و هوای وبایی را دفع میکند

هوای وبایی را در داستان زیر توضیح دادم کلیک کن

12- تصفیه حلق و صوت

13- درمان ربو و ضیق النفس (سخت نفس کشیدن وتنگی نفس و آسم و…)

14-  نسیان (فراموشی)

15- فالج و لقوه و رعشه و اکثر امراض عصبانی

فالج =از کار افتادن نیمه بدن، لقوه= فلج صورت، رعشه=لرزیدن بدون اراده اندام، امراض عصبانی= بیماری هایی که در اعصاب ایجاد میشه

16- اوجاع مفاصل (دردی که در مفاصل و بندگاه ها ایجاد میشه)

17- عرق النسا (سیاتیک)

18- نقرس

19- وجع ورک (درد باسن، سرین)

20- دفع اخلاط غلیظ طحال

21- دفع ریاح تهیگاه (باد بین شکم و پهلو، قسمت نرم زیر دندها تا بالای لگن)

22- قولنج ریحی (درد و دل پیچه روده بزرگ که از باد ایجاد میشه)

23- خارج کردن زالو در حلق مانده (غرغره کردن با سرکه سیرترشی)

24- درمان اقسام کرم معده

25- حب القرع (کرم کدو)

26- در مرطوبین محرک باه (میل جنسی) و مولد منی

27- در محرورین (گرم مزاجان) مجفف (خشک کننده)

28- در درمان تب های کهنه و زخم های شش  و درد معده

29- رفع تشنگی که از بلغم شور و یا گرفتگی ماساریقا (رگ هایی که از روده ها به کبد متصل است) باشد

30- تقطیر البول (خروج اندک اندک ادرار، شبیه بیماری پروستات)

 31- نیکوئی رنگ رخسار

32- تلطیف غذاهاى غلیظ (در هضم غذاهای غلیظ کمک میکند)

33- تحلیل اورام و حصاه گرده ( تحلیل ورم ها و سنگ کلیه)

34- درمان گزیدن مار و سگ هار و سایر حیوان زهردار

35- مداومت در مصرف آن باعث از بین رفتن موی سفید و رویش موی سیاه میشود

36- مالیدن مشوى (بریان کرده) آن بر دندان جهت تسکین وجع ریحى و رطوبی آن مفیده (دردی که از باد و رطوبت ایجاد شده)

روش درمان فالج با سیر

گفته اند اگر کسی که بیماری فالج داره (بی حس شدن نیمه بدن) به مدت 40 روز به روش زیر سیر مصرف کند بدون نیاز به مصرف داروی دیگری به یاری خدا درمان خواهد شد

هر روز خام آن را ببلعد به این صورت که روز اول یکدانه و روز دوم دو دانه روز سوم سه دانه همچنین تا روز 40 که روز چهلم چهل دانه شود و باز بدستور روزی یکدانه کم کند تا روز هشتادم باز به یک عدد برسد.

خواص سیر

خواص ترکیب سیر با سایر مفردات

1- با انجیر و سداب و با مغز گردو قویتر از فادزهر (پادزهر)

2- پخته آن با زیره و برگ صنوبر جهت تقویت دندان

3- با شیر گوسفند پخته و با روغن تازه گاو بریان کرده و با عسل شیرین نموده حلوا ساخته در تحریک باه و انعاظ (نعوظ) بی نظیره

4- با پخته پونه کوهی جهت قتل شپش و تخم شپش مفیده

5- مضمضه (گرداندن در دهان) آب پخته سیر با کندر برای تقویت لثه، درد دندان سرد، خوردگی دندان مفید است

6- نگه داشتن آب مطبوخ (آب جوشانده) آن با چوب صنوبر و کندر در دهان برای درد دندان که از سردی ایجاد شده و حقنه با آن برای درد سیاتیک.

7- طلای آن با عسل جهت درمان :

طلا= مالیدن دارو بر روی اندام

قوبا (جوش هایی با خارش زیاد) 2-بثور (جوش)  3-قروح رطبه (زخم های رطوبی) 4-سرسبوسه (شوره سر) 5-بهق

نکته ضماد سیر روی پوست باعث ایجاد زخم میشود

8- با تشخیص طبیب طلای آن با عسل و سرکه جهت تحلیل رطوبات غلیظ و ورم اعضا

9-ضماد پخته آن جهت باز کردن دبیله و دمل

ضماد= مالیدن دارو بر عضو و بستن آن

10- تضمید محرق (گذاشتن گرم،داغ) آن با عسل جهت خون منجمد شده در پلک پایینی

11-با روغن بان جهت داء الثعلب (ریزش مو سکه‌ای)

12-با روغن گاو جهت سحج (پوست پوست شدن و خراش روده) منفعت دارد

13- تدهین (روغن مالی) بروغنى که‏ مکرر سیر در آن جوشانیده باشند:

1-جهت جمود خون (لخته خون) در اطراف بدن 2- شقاقى که از برودت (سردی) ایجاد شده باشد 3- درد مفاصل 4- قولنج بلغمی (درد روده بلغمی)

14- طلاء از خارج(موضعی) و طلاى خاکستر آن با عسل جهت بهق و برص و داء الثعلب (ریش سکه ای) و کمنه الدم (خون منجمد شده در پلک) و جرب.

15- نشستن در جوشانده برگ و ساق سیر جهت ادرار بول و رفع احتباس حیض (قطع عادت ماهانه) و خارج کردن مشیمه (کیسه ای که دور جنین است) کاربرد دارد

16- طلا ی آن با نوشادر برای بهق و برص و با زفت جهت داخس و خشونت ناخن و کجی آن مفید است

داخس= ورمی که در بیخ ناخن ایجاد میشه و ضربان و درد شدید داره

روش درست کردن ترشی سیر به همراه خواص

ضرر سیر در صورت مصرف زیاد و عدم مراعات مزاج و سن و فصل

1- مصدع (ایجاد سردرد میکند)

2-محرق خون (خون را میسوزونه و فاسد میکنه در نتیجه باعث غلظت خون میشه)

3- مضر چشم (ضعف بینایی ایجاد میکنه)

4-  برای شش و بواسیر مضر است

5- برای زنان حامله در صورت رعایت نکردن مضر است

 6-مولد صفراى بسیار تند

7- مضعف باه و مهیج امراض نائبه (تحریک بیماری های صفراوی و تب روزانه)

مصلح سیر و موسیر

1- پختن آن در آب با کمی نمک به تنهایی

2- پختن آن در آب و کمی نمک و اضافه نمودن روغن بادام و یا روغن کره بعد از پخت

3- مصرف آن با گشنیز و سکنجبین و آب انار ترش شیرین و امثال اینها

جایگزین سیر:

1- پیاز عنصل

2- سیر صحرایی

پرهیزات

1- در شهرهای گرمسیری مصرف نشود

2- در فصل ها و روزهای گرم مصرف نشود

3- افراد گرم مزاج مخصوصا افرادی که سوء مزاج گرم دارند از مصرف سیر خودداری کنند

4- کسی که یبوست دارد نباید سیر مصرف کند

5-کسی که زود سردرد میگیره یا میگرن داره نباید سیر مصرف کند

6- زنان باردار از مصرف زیاد آن خودداری کنند

7- افرادی که بیماری زحیر و خنازیر(گره لنفاوی) دارن از مصرف سیر پرهیز کنند

برای رفع بوی سیر از دهان از روش های زیر استفاده کنید

1- پنیر را در برش‏هاى نازک بریده و با روغن زیتون انفاق (نارس) جوشانده شود. بر آن قرنفل (میخک) ساییده شده، ریخته و پس از آن خورده شود.

2- گشنیز تازه و خشک را خیلى جویده و بخشى از آب آن را قورت داده.

3- باقلى و عدس آب‏پز شده خورده شود.

4- سداب را کاملا جویده سپس خورده شود که بو را خوب میبرد.

5- نعناع یا پونه را جویده و اندکى سرکه بعد از آن مصرف شود.

سیر در طب اسلامی

سیر در روایات (طب اسلامی)

1- امام رضا (ع):

و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه فلیأکل الثوم‏ کل سبعه ایام مره.

کسى که میخواهد بدنش از استیلاى باد در امان باشد هر هفته یک بار سیر بخورد

2- امام رضا(ع): در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشى پرهیز کرد

3- امام صادق (ع) فرمود: با سیر مداوا کنید ولى پس از خوردن آن به‏ مسجد نروید. و فرمود: پیامبر میفرمود: سیر بخورید که آن دواى هفتاد نوع بیمارى است

4- از حضرت صادق (ع): درباره سیر سؤال شد، فرمود پخته ‏اش اشکال ندارد، ولى وقتى سیر خوردید به مسجد نروید

3-از حضرت امیر مؤمنان(ع): پیغمبر (ص) فرمود: سیر بخورید و بآن مداوا کنید، که داروى هفتاد بیمارى است.

و از آن حضرت (ص): سیر را جز پخته خوردن صلاح نیست


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

رازى، محمد بن زکریا – مترجم: ذاکر، محمد ابراهیم، المنصوری فی الطب

هروى، موفق بن على، الأبنیه عن حقائق الأدویه (روضه الأنس و منفعه النفس)

على خان، محمد صادق، مخازن التعلیم،

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم، طب الرضا

بحار جلد 14

طبرسى، حسن بن فضل ، مکارم الاخلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.