بررسی تخم مرغ در طب طبیعی

در این جلسه به بررسی تخم مرغ خانگی که به عربی بیض و به انگلیسی egg نامند میپردازیم و با مزاج و خواص و کاربردهای آن در درمان بیماری ها آشنا میشیم

فهرست مطالب:

ماهیت تخم مرغ

بهترین نوع تخم مرغ اینه که بزرگ و تازه باشه یعنی تولید روز باشه. حرارت هوا باعث فاسد شدن تخم مرغ میشه برای همین باید دریخچال یا در نمک نگه داری کرد.

طبیعت یا مزاج تخم مرغ

تخم نیم برشت ( عسلی آن ) معتدل ترین غذا و مایل به گرمی تا آخر درجه اول است

زرده تخم مرغ مرکب القوا و گرم و تر درجه اول است

سفیدی آن سرد و تر درجه دوم است

پوست سخت آن در اولِ دوم سرد و خشک است

پوست داخلی آن ( همان لایه بین سفیدی و پوسته) سرد و خشک درجه اول است

معنی این درجه ها چیه؟ برای یادگیری کلیک کن

مصلح تخم مرغ

ادویه گرم و یا آب کامه

یکی از ترکیبات مصلح تخم مرغ که در روایات طبی آمده هاضوم است که از ادویه های گرم ساخته شده برای مشاهده ترکیبات هاضوم کلیک کن.

پرهیزات تخم مرغ

حضرت محمّد رسول اللّه به حضرت على ابن ابى طالب ع میفرمایند:

…. بپرهیز از آنکه جمع کنى میان خوردن تخم‏ مرغ‏ و ماهى باهم در یک وقت زیرا که مولد نقرس و قولنج و بواسیر و وجع اضراس است…. و مداومت خوردن تخم‏ مرغ‏ مورث کلف در صورت و طحال و مولد ریاح در سر و معده و پرخوردن بیضه جوش داده مورث ربو و بهر یعنى تنگى نفس و گرفتن انقطاع آن است….

1- تخم مرغ  بسیار پخته دیرهضم است مخصوصا برای کسانی که سوء مزاج رطوبی دارند و ایجاد قولنج ( درد روده بزرگ) میکند

2- مصرف تخم مرغ با ماهی باعث ایجاد نقرس ،قولنج( درد روده بزرگ) بواسیر و درد دندان میشود

3- مداومت زیاد در مصرف تخم مرغ باعث ایجاد کک و مک در صورت و درد طحال و ایجاد باد در سر و معده میشود

4- مصرف زیاد تخم مرغ پخته ایجاد تنگی نفس  میکند

5- خوردن ماست و تخم‏ مرغ‏ باعث برص و بهق و کک و مک (کلف) میشود

6-هیچ کدام از این موارد را با هم نخور: شیر و ماهی تازه و تخم‏ مرغ‏ و پنیر

افعال و خواص آن

افعال و خواصی که اینجا نوشتم برای مرغ خانگی یا مرغ محلی تندرست با اغذیه مناسب است نه این مرغ ماشینی ها که تو یه وجب جا نگه داری میشن.

زرده تخم مرغ عسلی

خواص زرده تخم مرغ به صورت نیم برشت یا عسلی

1- صالح الکیموس، کثیرالغذا، قلیل الفضول است

( این اصطلاحات را در پست دسته بندی غذا و دوا توضیح دادم)

2- خونی که از این غذا تولید میشه شبیه غذایی که قلب مصرف میکنه پس در نتیجه خیلی زود به قلب میرسه برای همین مقوی دل (قلب) است و برخی از داروهایی که برای قلب است را با زرده مخلوط میکنند

 3- مقوی دماغ (مغز) و بدن است

4-تقویت کننده نیروی جنسی است

5- از ریزش نزله های گرم به سینه جلوگیری میکند و اصلاح کننده حال سینه وخشونت آن (زبری و درشتی) نفث الدم (خلط خونی سینه) است

5-درمان کننده خشونت معده و روده و مثانه است

6– برای افراد با مزاج سوداوی بسیار مناسب است

7- مقوی شخصی است که خون زیادی از دست داده است ( مثل فصد و جراحت ها و…)

8- در کودکان زرده نیم پخته ( زرده عسلی ) جایگزین مناسب شیر است

استفاده از زرده نیم پخته در درمان بیماری ها

1- با کندر جهت درمان سرفه

2- با تخم کتان جهت ضیق النفس (تنگی نفس ،آسم)

3- با اندکی نمک و کندر و انزروت جهت چاق شدن بدن بی نظیره ( عضله سازی میکنه)

4- با خون سیاوشان ( یک نوع شیره گیاهه) جهت درمان زحیر

5- با کهربا و طباشیر جهت قطع خونریزی و بستن دهانه رگ ها و خراشیدگی روده ها

6- با سماق و مازو و دانه مویز و انگور و امثال اینا جهت اسهال مراری (صفراوی)

7- با مصطکی و ماننده آن جهت درد شکم

8- با تخم تره تیزک و نمک و دارچین جهت تقویت قوای جنسی

9- ضماد آن با روغن گل و بابونه جهت ورم چشم و بیضه های آقایان و مقعد

(ضماد = ماده ای با قوام غلیظ که بر روی عضو قرار داده و با پارچه ای میبندند)

10- پخته آن در سرکه قابض (جمع کننده) طبع و مانع ریختن مواد به معده است

11- با موم و روغن جهت نرم کردن ورم ها و اعصاب

12- طلاء پخته آن با زعفران و روغن گل و آرد جو بر پیشانی برای منع نزولات و ضربان چشم و برای درمان بواسیر و ضربان آن

(طلاء= ماده ای رقیق که بر روی عضو میریزند یا میمالند)

13- با عسل جهت رفع آثار سیاهی و کک و مک

14- با مر و زعفران جهت ورمی که از خون غلیظ ایجاد میشود

15- به تنهایی برای شقاق نافع است

16 وقتی به مقدار کافی زرده تخم مرغ (4 یا 5 عدد یا بیشتر) را با زیره کرمانی و گل بابونه نرم کوبیده و باهم مخلوط کرده و به پارچه کرباس خشک مالیده و گرم کرده بر روی کمر بچسبانیم درد را تسکین میده و کمر را تقویت میکنه

17- روغن مالی با روغن زرده تخم مرغ جهت کشیدگی و تشنج امتلائی که از سردی و رطوبت ایجاد شده مجرب است

(مجرب است = تست شده و جواب داده)

18- مصرف زرده به صورت خام برای رفع اذیت مارگزیدگی و صاف کردن صدا و سوزش مثانه مفیده اما ….

زرده خام برای معده ضرر داره و مصرف مداوم آن باعث تولید سنگ کلیه و ایجاد بهق و کک و مک میشود

سفیده تخم مرغ :

سفیدی تخم مرغ مغزی و خوردن آن مولد خلط خام و لزج (چسبنده و لیز) و دیرهضم است

موارد مصرف برای درمان

1- خوردن ترکیب آن با آرد جو قطع کننده خون ریزی از مقعد و رحم و خونی که از دهان میاد (نفث الدم) و ضماد آن جهت درد چشم و حرارت مقعد و زخم های گرمی که دیر درمان میشن و مانع تاول زدن از سوختگی با آتش و یا آب گرم و درمان کننده آن است.

2- مالیدن آن بر پوست جهت رفع آثار آفتاب سوختگی و آتش سوختگی مناسب است

3- با ادویه قابضه به صورت خام جهت قطع خون دماغ (بینی) که از پرده های مغز میآید

4- با کندر بر پیشانی جهت منع ریختن نزله در چشم

5- طلای آن به تنهایی رادع و مسدد مسام و جهت ورم ها گرم نافع است

( رادع = مانع
مسدد مسام = بستن سوراخ ریز پوست

نافع= پرسود و اثربخش)

6- سرمه کشیدن سفیده با مقدار کمی کافور برای تبرید چشم ( خنک کردن)

7- با کافور و بذرالبنج برای سردرد گرم و  تیزی سوزش از گرمی آفتاب و یا آتش

8- قطور آن با روغن گل برای درد و خارش و زخم گوش

قطور = دارویی که در گوش میریزن

10- حقنه آن با اکلیل الملک و امثال آن جهت تسکین درد روده ها و خراش روده و اسهال صفراوی

11- حمول آن با روغن گل جهت ضربان مقعد و رحم مفید است

( حمول = پارچه ای که با دارو اندود شده و در مقعد یا فرج قرار میدن)

پوسته تخم مرغ

پوست سخت تخم مرغ

1- جالی (پاک کننده)

2- مجفف قروح (خشک کننده زخم ها)

3- قاطع رعاف (قطع کننده خون دماغ)

4- برای جرب (نوعی بیماری انگلی پوستی) و حکه (خارش)

5- ذرور آن با صدف جهت بیاض چشم (ملتحمه چشم، آب مروارید)

(ذرور = پاشیدن دارویی پودری بر عضو)

6- سوخته مکلس آن (یعنی به قدری میسوزانیم تا خاکسترش شبیه آهک بشه) با عسل جهت درمان بیاض العین (ملتحمه چشم، آب مروارید) بغایت سریع الاثر است

7- نفوخ سوخته آن به قدری که سیاه شود و خاکستر نشود برای قطع خون دماغ وخیم مجرب است

نفوخ= داروی که به بینی میکشن

8- خوردن تازه ساییده شده و حرارت ندیده آن به مقدار دو درهم برانگیزاننده شهوت و طلای آن با عسل و سرکه جهت تحلیل اورام (ورم ها) و ذرور آن قطع کننده خون و جهت التیام زخم های کهنه و الصاق (بستن و چسباندن) زخم های تازه مفید است.

9- پوست تخم مکلس (یعنی سوخته شده به قدری که تبدیل به آهک شده) در جمیع افعال مانند آهک است

نحوه تبدیل پوست تخم مرغ به آهک

پوست را در آب نمک مکرر بشورید و پوست نازک آن را جدا کنید سپس نرم بکوبید در کوزه ای تمیز قرار بدید سپس در تنور (فر و…) گرم قرار بدید تا سوخته شود و پس از آن بشویید و استفاده کنید

پوست تخمی که از آن جوجه متولد شده برای ادویه چشم بهتر است.

نحوه پخت و مقدار مصرف

جالینوس میگه اگر تخم مرغ را در آب درحال جوش 2 دقیقه و در آب سردی که تازه روی گاز گذاشتم 5 دقیقه قرار بدیم به صورت نیم پخت یا تخم مرغ عسلی درمیاد

بهترین نوع پخت زرده بدون سفیده

بهترین نوع پخت زرده اینه که زرده را در ظرف چینی با اندکی فلفل یا نمک یا ادویه دلخواه بهم بزنیم سپس کاسه را در قابلمه ای که داخلش آب هست قرار میدیم و زیرش را روشن میکنیم تا آب جوش بیاد

با گرم شدن آب حرارت کاسه هم کم کم و بطور یکنواخت زیاد میشه و زرده را میپزه ، در حین پختن هم زرده را پیوسته بهم میزنیم تا زمانی که نیم پز بشه (نباید سفت بشه)

این غذا سریع الهضم و نیکو است (یعنی غذای خیلی خوبیه) که برای حلق و سرفه و تف کردن خون از دهان و تقویت قوای جنسی بسیار مناسب است

مقدار مصرف تخم مرغ از 5 الی 15 عدد برای هر نفر میباشد

 مصرف تخم مرغ نیم برشت یا همان تخم مرغ عسلی (زرده + سفیده آن) برای گرم مزاجان مناسب است


منابع:

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، قرابادین کبیر

ابن سینا، حسین بن عبد الله – مترجم: دهلوى، حکیم احمد الله خان، تفریح القلوب (ترجمه ادویه قلبیه ابن سینا)

شمس الدین، احمد، خزائن الملوک

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، خلاصه الحکمه (عقیلى)

على بن موسى (علیه السلام)، امام هشتم – مترجم: یزدى، محمد نصیر الدین بن قاضى، تحفه شاهیه عباسیه

بهاء الدوله، بهاء الدین بن میر قوام الدین، خلاصه التجارب

ابن الیاس شیرازى، منصور بن محمد، کفایه منصورى، رساله چوب چینى

شیرازى، محمود بن الیاس، غیاثیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.