بررسی بلح و خلال خرما

خرما از ابتدای تکون یا همان پیدایش تا زمان رسیدن هفت مرحله را پشت سر میگذارد

بلح و خلال خرما مرحله دوم و سوم رشد میوه خرما است

بلح

میوه درخت خرما است که هنوز کال و نرسیده است (غوره)

طبیعت یا مزاج

در اول دوم سرد

در آخر دوم خشک و قابض

برای اطلاع از درجه مزاج ادویه کلیک کن

افعال و خواص

با عطریت و مقوی لثه و معده و جگر و عصب مسترخی

قطع کننده قی صفراوی و اسهال مزمن و ادرار بول و سیلان رحم و خون بواسیر به صورت خوراکی

ضماد آن زخم های تازه را میبندد ، خوش بو کننده عرق و حابس آن (حبس کننده)

خائیدن (جویدن) آن مقوی لثه و به دستور مضمضه به جوشانده آن و مداومت خوردن آن قاطع جذام

معده را دباغت دهد و بشویید (پرزهای معده را درشت میکند)

اسهال ببندد

غذادهی آن اندک است

اگر آب آن را بگیری و در بینی بچکانی، خون دماغ را بند میآورد

اگر آب آن را با آب غوره بجوشانند تا غلیظ شود و در چشم کشند جهت قطع دمعه و جرب و سلاق مجرب است

مضرات

مضر شش و سینه

مولد خلط غلیظ و ریاح و سدد

زیاد در معده میماند

مصلح

عسل

مربا بنفشه

شربت خشخاش

مقدار مصرف

دو درهم

خلال خرما

خلال خرما، غوره خرما است که از حد بلح گذشته است


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

جمعى از نویسندگان، گنجینه بهارستان

رازى، محمد بن زکریا – مترجم: ذاکر، محمد ابراهیم، المنصوری فی الطب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.