بررسی بالنگو

بالنگو در طب نوعی ریحان عنوان شده است

ماهیت آن

در بو شبیه به ریحان و سبز مایل به سفیدی و برگ آن بی کنگره و تشریف

تخم آن از تخم ریحان بالیده تر و بلندتر و در افعال نزدیک به تخم شاهسفرم.

طبیعت یا مزاج بالنگو:

گرم و تر در آخر اول

افعال و خواص آن:

مقوی قلب

جهت خفقان

رفع توحش

اسهال معوی و دموی که از امعا باشد با گلاب مجرب است

جهت مغص(دل پیچه) و زحیر مفید است

مقدار مصرف:

تا دو مثقال (7 گرم)

جایگزین آن:

ریحان


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.