بررسی بادروج

بادروج به عربی جوک به فارسی ریحان کوهی و تره خراسانی و به هندی بابری نامند

ماهیت آن:

نوعی از ریحان است، برگ آن ریز و ساق آن مربع و پرشاخ و کم بوتر از ریحان ، گل آن مایل به سرخ و در مصر ریحان احمر نامند. بری و بستانی می باشد و پاییزه است نه بهاره.

بری=صحرایی، خودرو

بستانی=باغی،کشت شده

صاحب تحفه المؤمنین نوشته که:

ظاهرا تخم شربتی باشد که از شیراز می آورند و با شربت قند می خورند

بهترین نوع آن خوشبوی آن است.

طبیعت یا مزاج بادروج:

در دوم گرم و در اول خشک

با رطوبت فضلیه

منسوب به مشتری است به سبب حرارت آن

افعال و خواص بادروج:

مفرح(شادی آور) و مقوی دل و قوت بویایی و فم معده

مبهی (باه آور)

مدر شیر و بول و حیض و عرق

منضج و محلل ورم ها

رافع انشقاق(ترک، بریدگی)

جهت خفقان و غشی و عسر النفس(سختی تنفس)

ضعف کبد سرد و گرفتگی طحال

ریزانیدن سنگ مثانه

ضماد آن با سویق جو و روغن گل و سرکه، جهت ورم های گرم و ورم پستان

ضماد =بستن دارو بر روی عضو

ضماد به تنهایی، جهت گزیدن عقرب و زنبور و تنین بری و بر روی پستان جهت تحلیل ورم آن

مالیدن آن، جهت ورم چشم و منع نزلات

طلا=مالیده دارو بر عضو

قطره آب فشرده شده(عصاره) آن جهت جلای بصر(بینایی) و دمعه

جویدن آن، جهت رفع کندی دندان و زوال رطوبات عارضی سینه و شش

از خاصیت آن است که اگر در اول نزول خورشید به برج حمل جویده شود به طوری که به تمام دندان ها برسد ، تمام سال دندان ها از درد و بیماری دور و سالم میمانند

و اگر کسی آن را خورده باشد و عقرب آن را بگزد، احساس الم (درد و آزار) آن نمی نماید

گذاشتن جویده آن در گوش، جهت تسکین درد آن مؤثر است

سعوط(کشیدن به بینی) آب آن با سرکه و کافور، جهت رعاف(خون دماغ)

استنشاق آن معطس(عطسه آور)

در هنگام عطسه بهتر است که چشمها را بر هم گذاشته و خوب بفشارند و گردن و کمر صاف باشد و کج نباشد در این حالت عطسه بیشترین منفعت را خواهد رساند

ملین بطن(شکم) است و مولد کرم معده و مصرف زیاد آن به سبب تولید ریاح و بخارهای غلیظ و خلط مراری ردی، مخصوصا اگر با کوامخ مالحه، تناول نمایند، باعث ضعیفی چشم و سدر(سیاه شدن چشم. موقع بلند شدن) میگردد

مصلح بادروج

سرکه

خیار

خرفه

پرهیزات

زنان باردار با احتیاط مصرف نمایند

افراد گرم مزاج در صورت مصرف با مصلح مصرف نمایند

مقدار مصرف :

از آب آن تا ده مثقال (34.5 گرم)

جایگزین آن:

به وزن آن شونیز

از خواص برگ آن است که اگر بجوند و در آفتاب گذارند کرم از آن متولد گردد.

تخم بادروج

مانع تولید سودا و جهت عسر بول(سختی ادرار) و تحلیل نفخ و ضماد آن بر پستان مولد شیر است

 مقدار مصرف:

تا سه مثقال (10 گرم)

روغن بادروج

نحوه ساخت:

آب برگ آن را با سه برابر آن روغن زیتون بجوشانند تا روغن بماند.

طبیعت روغن بادروج:

گرم و تند و جالی(پاک کننده)

آشامیدن نصف اوقیه (13 گرم) آن با آب گرم، جهت اخراج کرم معده مفید است

طلای آن، جهت دفع مواد سرد و تحلیل رطوبات و تقویت اعصاب، نافع است

طلا=مالیدن دارو بر عضو


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.