بررسی بادام تلخ

بادام تلخ در منابع با نام های لوزالمرّ آمده است

ماهیت آن:

 مانند بادام شیرین (لوز الحلو) است الا آنکه مغز آن تلخ است

بهترین آن نیز تازه و بزرگ دانه و چرب آن است

طبیعت یا مزاج بادام تلخ:

در آخر سوم گرم و در آخر اول خشک

در دوم گرم و خشک نیز گفته اند.

افعال و خواص بادام تلخ:

محلل

پاک کننده

در پاک کردن و ازبین بردن اخلاط غلیظ بی عدیل (بی مانند) است

ضماد آن با سرکه جهت درد سر مفید است

اکتحال(سرمه) آن جهت تقویت بینایی مفید است

اعضاء سینه و دستگاه گوارش و النقض:

  • جهت ربو(تنگی نفس، آسم) و سرفه و ورم سینه و ریه نافع است
  • با نشاسته و یا نعناع جهت درد کلیه
  • با عسل جهت بازکردن گرفتگی های کبد و طحال و امراض کبد و یرقان و طحال
  • با ماء العسل (آب و عسل) جهت قولنج
  • با میپختج جهت علل کلیه ها و شکستن سنگ ها و ادرار بول و رفع عسر(دشواری ادرار) آن و درد رحم
  • شستن سر با آن جهت شوره سر و قتل شپش مفید است
  • فرزجه (شیاف در واژن) آن مدر حیض است

جراحت و زخم و ورم و جوش:

ضماد آن با سرکه جهت زخم‌های کهنه و ساعیه (سرایت کننده) و جوش های رطبه و قوبا و شوره سر و نمله و جرب و حکه و شری

مالیدن آن پاک کننده کلف(کک و مک) و لکه های صورت است

سموم:

ضماد آن جهت گزیدن سگ دیوانه مفید.(هاری)

مضرات:

مضر امعا

مصلح آن

شکر و نبات و بادام شیرین و خشخاش

ریشه درخت بادام

 گرم و خشک است

افعال و خواص آن:

پاک کننده و محلل

ضماد آن با روغن گل جهت درد سر سرد و کلف (کک و مک، لکه)

آشامیدن جوشانده آن جهت پاک کردن طحال و کلیه و رفع قولنج و اخراج کرم معده مفید است

ضماد خاکستر آن جهت سوختگی آتش مفید است

روغن بادام تلخ

پاک کننده

محلل

خشک کننده

طبیعت روغن بادام تلخ:

در اول دوم گرم و مایل به رطوبت

افعال و خواص آن:

مسهل اخلاط لزج چسبنده و سوداوی در نواحی معده

با ادویه مناسب جهت ربو(تنگی نفس، آسم) و ورم طحال و درد کلیه و عسر البول (سختی ادرار) و رفع قولنج و اختناق رحم و ورم ها و انقلاب آنها و اخراج سنگ ها مفید است

قطره آن جهت درد گوش و صدای گوش، مثل صدای مگس و زنبور و سوت و…. و کشتن کرم گوش مفید است

زیبایی:

مالیدن روغن بادام تلخ جهت رفع لکه های پوستی و کلف(کک ومک) و چین گونه و شقاق عارض از سرما نافع است

مقدار مصرف

تا چهار مثقال (14 گرم)


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.