بررسی بابونه

بابونه در منابع با نام های بابونج و بابونق نیز آمده است

ماهیت آن:

گیاهی است شاخه های آن سبز و نازک و باریک، متشعب و به قدر حدود یک متر و بیشتر از آن

برگ آن ریز و باریک، اندکی طولانی و وسط گل آن زرد و اطراف آن برگهای ریز سفید و از گل اقحوان ریزتر

بهترین آن خشبو با گل های ریز است

منظور از بابونه در منابع گل آن است

طبیعت یا مزاج بابونه

در دوم گرم و در آخر اول خشک

افعال و خواص بابونه

گل آن لطیف کننده و محلل بی جذب و بازکننده و مقوی دماغ و اعصاب و باه(نیروی جنسی)

با قوت تریاقیه (پادزهری)

مدر عرق و شیر و بول و حیض

جهت:

بیماری های دماغی(مغزی) و دردسر و نزلات و تحلیل بقایای رمد

تحلیل ریاح گوش و ربو(تنگی نفس، آسم) و یرقان و تسکین اعیاء و درد سینه و کبد و احشاء و مقعده و رحم و تحلیل و تلیین ورم های آنها و بیضه و سایر اعضاء مفید است

جهت شکستن سنگ مثانه و خارج کردن مشیمه

دفع عفونت سودا و بلغم و تب های عفونی و قولنج و ایلاوس

عسر البول (سختی ادرار) و سختی زایمان

جرب رطب و احتباس حیض

به صورت خوراکی و مالیدنی و ضمادی نافع است

بدن را از اخلاط ردیه پاک میکند و به دستور نشستن در جوشانده آن و ریختن آب جوشانده آن بر عضو در اکثر بیماری های گفته شده مفید است

بخور پخته آن با سرکه، جهت رفع نزلات در انتها و درد چشم با مداومت آن مفید است اما باید که بعد از پاکسازی ماده باشد

جویدن آن، جهت قلاع دهان و پاشیدن پودر آن، جهت غرب منفجر به غایت نافع است

شستن چشم با آب جوشانده آن به تنهایی، جهت درد چشم و بخور آن در آتش جهت ، گریزاندن هوام، مؤثر است

مقدار مصرف:

تا سه مثقال (10 گرم)

جایگزین آن:

قیصوم و برنجاسف و اقحوان

مضرات و پرهیزات

مضر حلق

زنان باردار در مصرف آن احتیاط کنند

مصلح بابونه

عسل

شربت انار

ریشه بابونه

بیخ آن گرم تر و خشک تر و در افعال قوی تر از گل آن

روغن بابونه

گل بابونه را در چهار برابر وزن آن روغن کنجد می اندازند

و در آفتاب گذارند و هفته ای یک مرتبه به گل آن اضافه میکنند، تا سه دفعه

یا اینکه گل تازه آن را در آب، جوش دهند تا روغن بماند و آب آن بسوزد و احتیاط نمایند که روغن نسوزد و حتی میتوان مقدار بیشتری جوشاند تا قوت آن بیشتر در آب بیاید

اگر خشک باشد، نصف وزن تازه آن بگیرند، پس مالیده و صاف کرده در روغن کنجد چهاربرابر وزن آن داخل نمایند اگر کمی حرارت دهند بهتر است

طبیعت روغن بابونه:

گرم در دوم و خشک در اول بلکه در خشکی، معتدل

افعال و خواص روغن بابونه:

محلل ورم های سرد و مرکب

خشک کننده رطوبات

روغن مالی با آن، جهت

دفع لرز تب های بلغمی و سوداوی

ادرار عرق و اعیاء

رفع سخت شدن منافذ پوست که از سرما باشد و تمدد

تحلیل ریاح محتبس در اعضاء

درد کمر و مفاصل و نقرس

قطره آن در گوش جهت سنگینی شنوایی، نافع است.


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.