آشنایی با انگور

انگور در منابع با نام های عنب، اوزم و داک نیز آمده است

میوه ای است معروف که از درخت تاک به وجود میآید

تابستانه و زمستانه میباشد

تابستانه آن انواع مختلفی دارد

بهترین آن سفید رسیده شیرین شاداب با دانه های بزرگ است که پوست آن نازک و تخم آن کوچک و دانه های آن مساوی هم باشند و خوشه آن باریک نباشد

لطیفترین نوع انگور عسکری و صاحبی و ریش بابا و کشمشی که رازقی نامند

طبع یا مزاج آن

با قوای مختلف است

بیشتر آنها در زمان رسیدن در آخر اول گرم و تر و بسیار شیرین آن تا دوم گرم و تر است

انواع انگور

عملکرد و خواص انگور

پاک کننده( جالی)

منضج

سریع النحدار

کثیرالغذا

از بهترین میوه هاست در غذاییت و تولید خون صالح و تعدیل کننده مزاج های غلیظ و صاف کننده خون و دفع کننده مواد سوداوی و احتراقی است

مصلح حال سینه و ریه و چاق کننده بدن و زیاد کننده چربی کلیه است اگر آب آن را خورده و پوست آن را دور بیندازند

انگور صاحبی

مضرات و مصلح

مضر معده مرطوب و مولد ریاح در آن و

مصلحش زیره و رازیانه است

مضر گرفتگی کبدی و طحال و قولنج ریحی و کلیه و مصلحش

تخم کرفس است

ملین طبع و باعث ایجاد تشنگی است و مصلح آن سکنجبین و غذاهای ترش است

مصرف آب بعد از خوردن انگور شدیدا آن را فاسد میکند و باعث ایجاد استسقاء و تبهای عفن میشود

انگور را بعد از چیدن از درخت نباید مصرف کرد بلکه باید یکی دوروز بعد از برداشت صبر کرد سپس مصرف کرد

زمان مصرف آن بین دو وعده غذایی است زمانی که غذای اول هضم شده باشد

انگور تازه

تازه آن نفاخ و ملین است انگوری که پوست آن اندکی پژمرده شده باشد کثیرالغذاتر از انجیر و نفخ آن کمتر و مقوی بدن و چاق کننده و زیاد کننده خون خوب و پاکیزه است

منضج و ملین و جهت ناقهین و افرادی که تب های مزمن و سرد دارند مناسب است

آب انگور سریع النفوذ و سریع النحدار و جهت بیماری های سینه و ریه مفید است که باید آب آن را بمکند و پوست آن را دور بریزند

مویز

مویز خصوصا طایفی آن موافق حال معده و کبد و کلیه و مثانه است

روغن انگور که مکرر آب و ثفل آن را با روغن زیتون جوشانده و صاف کرده و یا در آفتاب پرورده باشند به غایت گرم کننده و محلل و ملین پوست است

هسته انگور

در دوم سرد و خشک است و مولد ریاح و حابس شکم است و ممسک (نگه دارنده) ادرار بول و منی است مخصوصا دانه انگوری که از خم سرکه خارج کنند

بریان کرده آن قابض تر است

هسته آن مضر مثانه و کلیه است

غوره انگور

پوست

پوست انگور سرد و خشک در اول و بسیار دیر دفع میشود و مولد ریاح است

پاشیدن پوست خشک سوخته(ذرور مخرق) آن جهت روشنی و درخشندگی پوست و خشک کردن رطوبات چشم و اکثر زخم ها در هر عضوی که باشد مفید است

انگور نارس و غوره و گس، سرد و با قوت قابضه است و غلیظ است

در حدیث آمده است

إن نوحا (ع) شکا إلى الله الغم، فأوحى الله إلیه أن کان العنب فانه یذهب بالغم

حضرت نوح (ع) از هم و غم به خدا شکایت کرد و خداوند هم به او امر کرد که انگور بخورد، زیرا انگور هم و غم را برطرف می‌کند.

و در حدیثی دیگر آمده

احب الی من الفاکهه العنب و البطیخ

و در خوردن آن آمده است

کُلُوا الْعِنَبَ حَبَّهً حَبَّهً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ

یعنی انگور را دانه دانه بخورید و باید آن را خوب جوید.

و زمستانه آن به علت کم بودن تابش خورشید خوب رسیده و شیرین نمیگردد و 2 نوع میباشد سفید و سرخ.

سرخ آن را کوهی نامند که شیرینی اش کم و با عفوصت(گسی) و بسیار غلیظ است و دیر از معده دفع میشود و نفاح است

سفید آن لطیف و سریعتر دفع میشود

خاکستر چوب تاک باز کننده گرفتگی ها (سدد) و محلل ورم های سرد بیضه و خوذه و شقیقه و بواسیر به صورت ضماد و خوراکی مفید است .


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.