انواع فصل ها از نظر طبیبان _ قانون در طب

بدان که از دیدگاه طبیبان، فصل های سال با فصل های نجومی مورد نظر منجمین تفاوت دارد.

نظر منجمین در رابطه با تغییر فصل ها

به نظر ستاره شناسان فصول چهارگانه عبارتند از زمانهایی که خورشید در هر ربع از ربع های منطقه البروج جابجا میشود و انتقال به این ربع‌ها را از اعتدال بهاری شروع میکند.

نکته:

1- منطقه بروج دایره ای فرضی است در آسمان به عرض 18 درجه که مدار خورشید در وسط آن قرار گرفته است و گذرگاه خورشید، ماه و سیارات اصلی میباشد

2- اعتدال بهاری اول فروردین ماه است. در اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی طول شب و روز در تمام مدارات زمین برابر است، در حالی که در دو موقع دیگر یعنی انقلاب تابستانی ( اول روز تابستان) و انقلاب زمستانی ( اولین روز زمستان) اختلاف شب و روز بحداکثر خود میرسد.

تغییر فصل ها از نظر طبیبان

فصل بهار مدت زمانی است که ساکنان مناطق معتدل برای رفع سرما چندان نیازی به آتش نداشته باشند و برای رفع گرما به خنک کننده ها پناه نبرند و درختان در آن شروع به نشو و نما کنند. مدت فصل بهار زمانی است که از اعتدال بهاری یا کمی قبل از آن و یا کمی بعد از آن شروع می‌شود و تا خورشید به نیمه برج ثور برسد ادامه دارد.

پاییز در سرزمین های زیستی ما زمانی برابر و مقابل بهار است. شاید بهار در سرزمین های دیگر زودرس و پاییز در آن ها دیرنماتر باشد.

تابستان عبارت است از تمام دوره گرما و زمستان عبارت از زمان سرماست.

پس در نظر اطباء هریک از فصول بهار و پاییز از هریک از فصول تابستان و زمستان کوتاهترند و زمان زمستان برابر تابستان و یا در مناطق گوناگون کمی بیشتر و یا کمتر از آن است.

می توان از نظریه اطباء چنین استنباط کرد  که بهار موسمی است در میان شکفتن گلها و سرآغاز پیدایش میوه ها و پاییز زمانی است که شروع آن رنگ باختن برگ درختان و پایانش پایان برگ ریزان است. هرچه از این دو موسم خارج است تابستان و زمستان است.

منبع:
قانون در طب جلد اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.